Ochrona i zdrowie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:44 -

SONY DSCMiejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie
Adres: ul. Wigury 1, 95-035 OzorkA?w
Rejestracja (ogA?lna) – tel.: 42Ai??710-31-50
Rejestracja (dzieciAi??ca) – tel.: 42Ai??710-31-10

Dyrektor – tel.: 42Ai??710-31-67
Kadry – tel.: 42Ai??710-31-12
KsiAi??gowoAi??Ai?? – tel.: 42Ai??710-31-23
Gabinet zabiegowy – tel.: 42Ai??710-31-15
Chirurg ortopeda – tel.: 42Ai??710-31-24
Stomatolog – tel.: 42Ai??710-31-36
Laboratorium – tel.: 42Ai??710-31-65
RTG – tel.: 42Ai??710-31-44
Asrodowisko – tel.: 42Ai??710-31-93
Poradnia Kobiet – tel.: 42Ai??710-31-66
Laryngolog – tel.: 42Ai??710-31-68
Poradnia uzaleA?nieAi?? – tel.: 42Ai??710-31-03
Poradnia Okulistyczna – tel.: 42Ai??710-31-92

NOCNA I AsWIAi??TECZNA OPIEKA ZDROWOTNA DLA MIESZKAA?CAi??W OZORKOWA

Niepubliczny ZakAi??ad Opieki Zdrowotnej ai??zMEDARai??? w Ozorkowie
Adres: ul. WyszyAi??skiego 2, 95-035 OzorkA?w
tel.: 42Ai??718-26-25

Niepubliczny ZakAi??ad Opieki Zdrowotnej ai??zMedykai??? Sp. z o.o. w Ozorkowie
Adres: ul. Konstytucji 3-go Maja 12/14, 95-035 OzorkA?w
tel.: 42Ai??718-42-42

Niepubliczny ZakAi??ad Opieki Zdrowotnej ai??zKroMedicai???
Adres: ul. Praga 19/21, 95-035 OzorkA?w
tel.:Ai??42 277-15-37

Przychodnia Lekarska ai??zZDROWIEai??? w Ozorkowie
Adres: ul. WyszyAi??skiego 23, 95-035 OzorkA?w
tel.: 42Ai??718-14-27

Prywatna Przychodnia Lekarska ai??zGa-Medai??? w Ozorkowie
Adres: ul. Ai??wirki 2, 95-035 OzorkA?w
tel.: 42 718-34-50

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Adres: ul. KoAi??ciuszki 1, 95-035 OzorkA?w
tel.: 999

APTEKI W OZORKOWIE

clomid tablets buy without prescription.

ai??zAlfaai??? ul. Nowe Miasto 3 tel.: 42Ai??277-51-66
ai??zOmegaai??? ul. Mielczarskiego 39 tel.: 42Ai??718-98-13
ai??zPod Pegazemai??? ul. Listopadowa 6 tel.: 42Ai??718-33-81
ai??zCefarmai??? ul. Lotnicza 1 tel.: 42Ai??718-88-33
ai??zSanaxai??? ul. WyszyAi??skiego 2 tel.: 42Ai??718-43-22
ai??zCefarmai??? Pl. Jana PawAi??a II 17 tel.: 42Ai??718-10-21
ai??zStokrotkaai??? ul. StarzyAi??skiego 8 tel.: 42Ai??718-14-58
„Nad BzurAi??” ul. StarzyAi??skiego 7 tel.: 42Ai??719-75-74
ai??zHellenicaai??? s.c. ul. StarzyAi??skiego 31 tel.: 42 280-78-61
ai??zHortensjaai??? ul. Praga 27/29 tel.: 42 710-16-00

DyA?ury aptek: pobierz

Informacja o zmianie dyA?urA?w aptek w Ozorkowie

 

Ochrona zdrowia psychicznego

Informacje

 

Rada SpoAi??eczna Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

W dniu 19.01.2012r. w Sali PosiedzeAi?? Rady Miejskiej w Ozorkowie odbyAi??o siAi?? posiedzenie Rady SpoAi??ecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie, w ktA?rym uczestniczyli zaproszeni przez Burmistrza Miasta Ozorkowa czAi??onkowie Rady SpoAi??ecznej oraz Dyrektor i pracownicy Miejskiej Przychodni Zdrowia, przedstawiciel OkrAi??gowej Izby PielAi??gniarek i PoAi??oA?nych. Na spotkaniu m.in. poinformowano o wejAi??ciu w A?ycie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziaAi??alnoAi??ci leczniczej, przyjAi??to protokA?Ai?? z posiedzenia Rady SpoAi??ecznej w dniu 13.06.2011r., omA?wiono sprawy dotyczAi??ce przebiegu postAi??powaAi?? konkursowych Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie z A?A?dzkim OddziaAi??em WojewA?dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w A?odzi w zakresie udzielania Ai??wiadczeAi?? zdrowotnych w roku 2012 oraz wykonania termomodernizacji i pozostaAi??ych prac remontowych w Miejskiej Przychodni Zdrowia zlokalizowanej w budynku przy ul. Wigury 1 w Ozorkowie.

 

PRZECIWDZIAA?ANIE SPRZEDAAi??Y WYROBAi??W TYTONIOWYCH OSOBOM NIEPEA?NOLETNIM

Zgodnie z ustawAi?? z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed nastAi??pstwami uA?ywania tytoniu i wyrobA?w tytoniowych:

  • zabrania siAi?? sprzedaA?y wyrobA?w tytoniowych osobom do lat 18 (w przypadku wAi??tpliwoAi??ci co do peAi??noletnoAi??ci kupujAi??cego wyroby tytoniowe, sprzedawca moA?e zaA?Ai??daAi?? okazania dokumentu potwierdzajAi??cego wiek kupujAi??cego),
  • w miejscu sprzedaA?y umieszcza siAi?? widocznAi?? i czytelnAi?? informacjAi?? o treAi??ci: ai??z Zakaz sprzedaA?y wyrobA?w tytoniowych osobom do lat 18ai???,
  • zabrania siAi?? eksponowania w punktach sprzedaA?y przedmiotA?w imitujAi??cych opakowania wyrobA?w tytoniowych.

Sprzedawanie wyrobA?w tytoniowych wbrew obowiAi??zujAi??cemu prawu grozi sankcjami:

  • 500 zAi?? mandatu za sprzedaA? wyrobA?w tytoniowych osobom niepeAi??noletnim,
  • nawet 2000 zAi?? grzywny w przypadku odmowy przyjAi??cia mandatu i skierowania sprawy do SAi??du Rejonowego (orzekanie nastAi??puje w trybie przepisA?w o postAi??powaniu w sprawach o wykroczenia),
  • powA?dztwo cywilne ze strony rodzica osoby niepeAi??noletniej, ktA?ra nabyAi??a papierosy,
  • umieszczenie punktu sprzedaA?y na czarnej liAi??cie Programu Odpowiedzialnej SprzedaA?y STOP18! (www.stop18.pl).

 

NIE SPRZEDAWAJ WYROBAi??W TYTONIOWYCH NIEPEA?NOLETNIM

NIE HANDLUJ WYROBAMI TYTONIOWYMI Z PRZEMYTU

JAKO SPRZEDAWCA MASZ PRAWO LEGITYMOWAAi?? MA?ODO WYGLAi??DAJAi??CE OSOBY, KTAi??RE PROSZAi?? O PAPIEROSY

REAGUJ, GDY JESTEAs AsWIADKIEM SPRZEDAAi??Y PAPIEROSAi??W NIEPEA?NOLETNIEMU LUB KIEDY WIDZISZ HANDEL PAPIEROSAMI Z PRZEMYTU

ZGA?OAs WYKROCZENIE POLICJI TEL. 997

PROGRAMY

UchwaAi??a Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjAi??cia ai??zGminnego Programu DziaAi??aAi?? na Rzecz OsA?b NiepeAi??nosprawnych na lata 2012-2016ai???,Ai??kliknij tutaj

UchwaAi??a Nr XVIII/162/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniajAi??ca uchwaAi??Ai?? Nr XVII/147/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjAi??cia ai??zGminnego Programu DziaAi??aAi?? na Rzecz OsA?b NiepeAi??nosprawnych na lata 2012-2016ai???,Ai??kliknij tutaj

UchwaAi??a Nr LXI/493/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 paA?dziernika 2014 roku w sprawie przyjAi??cia ai??zProgramu Profilaktyki i RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych oraz PrzeciwdziaAi??ania Narkomanii Gminy Miasto OzorkA?w na rok 2015ai???, kliknij tutaj

UchwaAi??a Nr LXI/494/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 paA?dziernika 2014 roku w sprawie przyjAi??cia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto OzorkA?w na lata 2015-2019, kliknij tutaj

cardura without prescription, order Zoloft.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe