Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/09/2005 – 15:04 -

„Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowie”

Gmina Miasto Ozorków zrealizowała projekt pn.: „Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
w Ozorkowie”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa w sprawie dofinansowania projektu w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013, została podpisana 31 marca 2016 r.

Całkowita wartość projektu – ponad 900 000,00 zł, wartość dofinansowania – ponad 727 000,00 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
wraz ze skrzyżowaniami, w tym budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
w ul. Brzoskwiniowej.

Termin realizacji projektu VI 2011 r. – XII 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2015 Miasto Ozorków realizuje projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ozorków” dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiŚ, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, którego celem nadrzędnym jest zainicjowanie działań związanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostaną zdania mające na celu m.in. ochronę klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkańców Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Więcej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie”

Urząd Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: „Zwiększenie dostępności e-usług publicznych w Ozorkowie” w ramach osi priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E- usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzętu do obsługi systemu. Więcej

1_POPT_UE_EFRR_kolor v1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Gmina Miasto Ozorków jest jednym z 22 partnerów w projekcie. W dn. 24.05.2013 r. podpisana została umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu pomiędzy 22 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru ŁOM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Więcej

baner rewitalizacjaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno – gospodarczej historycznego centrum miasta”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarów miejskich – działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Więcej

Rysunek13Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Wszystkie dzieci są nasze – program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

logotypytargowisko

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej

Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

logorewitalizacjaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Ozorków – miasto bez przemocy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Przedszkolak poznaje świat”, „Mały odkrywca w przedszkolu”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Lot Balonem Wiedzy”, „Nauka to Zabawa”, „Przygoda z Nauką”, „Podróż do Krainy Wiedzy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub „Tęczowy Świat Rodzica i Dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Wspólne kolędowanie w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Rysunek13Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„I to światło jest w zasięgu twojej ręki – szkolenia z ICT”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej

Kopia plakatjpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„BUDZIK”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Więcej

Kopia plakatjpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Gwiazdka – uśmiech dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

 Kopia plakatjpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik integracyjny – Pożegnanie lata

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

zporr-ue

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 541/2004 „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwój usług publicznych on-line”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej

 zporr-ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 76/2005Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej

 zporr-ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 „Budowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla połączenia dróg powiatowych zbiorczych: Maszkowska – Lipowa)”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Więcej


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe