Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/09/2005 – 15:04 -

ai??zPrzebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowieai???

Gmina Miasto OzorkA?w zrealizowaAi??a projekt pn.: ai??zPrzebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
w Ozorkowieai???, dofinansowany ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa w sprawie dofinansowania projektu w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, DziaAi??anie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego
na lata 2007-2013, zostaAi??a podpisana 31 marca 2016 r.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? ponad 900Ai??000,00 zAi??, wartoAi??Ai?? dofinansowania ai??i?? ponad 727Ai??000,00 zAi??.

Zakres rzeczowy przedsiAi??wziAi??cia: Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
wraz ze skrzyA?owaniami, w tym budowa odwodnienia ai??i?? kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowa przyAi??Ai??czy wodociAi??gowych i kanalizacyjnych
w ul. Brzoskwiniowej.

Termin realizacji projektu VI 2011 r. – XII 2015 r.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Funduszu SpA?jnoAi??ci

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2015 Miasto OzorkA?w realizuje projekt pn. ai??zPlan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta OzorkA?wai??? dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiAs, DziaAi??ania 9.3 Termomodernizacja obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, ktA?rego celem nadrzAi??dnym jest zainicjowanie dziaAi??aAi?? zwiAi??zanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostanAi?? zdania majAi??ce na celu m.in. ochronAi?? klimatu i redukcjAi?? emisji gazA?w cieplarnianych, jak rA?wnieA? stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkaAi??cA?w Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych uA?ytkownikA?w energii. WiAi??cej.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai???

Viagra Plus online, cheap Zoloft.

UrzAi??d Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai??? w ramach osi priorytetowej IV SpoAi??eczeAi??stwo Informacyjne, dziaAi??anie IV.2 E- usAi??ugi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzAi??tu do obsAi??ugi systemu. WiAi??cej

1_POPT_UE_EFRR_kolor v1

Projekt wspA?Ai??finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ai??zStrategia Rozwoju A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnegoai???

Gmina Miasto OzorkA?w jest jednym z 22 partnerA?w w projekcie. W dn. 24.05.2013 r. podpisana zostaAi??a umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu pomiAi??dzyAi??22 jednostkami samorzAi??du terytorialnego z obszaru A?OM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji zAi??Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. WiAi??cej

baner rewitalizacjaProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zRewitalizacja Placu Jana PawAi??a II w Ozorkowie w celu aktywizacji spoAi??eczno ai??i?? gospodarczej historycznego centrum miastaai???

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarA?w miejskich – dziaAi??anie VI.1 Rewitalizacja obszarA?w problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zWszystkie dzieci sAi?? nasze ai??i?? program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto OzorkA?wai???

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

logotypytargowisko

Przebudowa staAi??ego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniA?w klas I-III szkA?Ai?? podstawowych Gminy Miasto OzorkA?wai???

cialis miglior prezzo.

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

logorewitalizacjaProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona Ai??rodowiska, zapobieganie zagroA?eniom i energetyka ai??i?? dziaAi??anie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. WiAi??cej

Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zOzorkA?w ai??i?? miasto bez przemocyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zPrzedszkolak poznaje Ai??wiatai???, ai??zMaAi??y odkrywca w przedszkoluai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zLot Balonem Wiedzyai???, ai??zNauka to Zabawaai???, ai??zPrzygoda z NaukAi??ai???, ai??zPodrA?A? do Krainy Wiedzyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

Klub ai??zTAi??czowy Aswiat Rodzica i Dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zWspA?lne kolAi??dowanie w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zOtwarta droga ku przyszAi??oAi??ci. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programA?w nauczania na zajAi??ciach pozalekcyjnych oraz zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??ami podstawowymi w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zNieznajomoAi??Ai?? prawa szkodziai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zI to Ai??wiatAi??o jest w zasiAi??gu twojej rAi??ki ai??i?? szkolenia z ICTai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??WiAi??cej

Kopia plakatjpgProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

ai??zBUDZIKai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.1 RozwA?j i upowszechnianie aktywnej integracji, PoddziaAi??anie 7.1.1 RozwA?j i upowszechnienie aktywnej integracji przez oAi??rodki pomocy spoAi??ecznej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki 2007-2013. WiAi??cej

Kopia plakatjpgProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

ai??zGwiazdka ai??i?? uAi??miech dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??wiAi??cej

Ai??Kopia plakatjpg

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

Piknik integracyjny ai??i?? PoA?egnanie lata

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??wiAi??cej

zporr-ue

Ai??Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? Ai??ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 541/2004 ai??zInformatyzacja UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwA?j usAi??ug publicznych on-lineai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??ania 1.5 Infrastruktura spoAi??eczeAi??stwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.Ai??WiAi??cej

Ai??zporr-ue

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 76/2005 ai??zBudowa ulicy Lipowej w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. WiAi??cej

Ai??zporr-ue

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 ai??zBudowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla poAi??Ai??czenia drA?g powiatowych zbiorczych: Maszkowska ai??i?? Lipowa)ai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.Ai??WiAi??cej


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe