Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/09/2005 – 15:04 -

ai??zPrzebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej w Ozorkowieai???

Gmina Miasto OzorkA?w zrealizowaAi??a projekt pn.: ai??zPrzebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
w Ozorkowieai???, dofinansowany ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa w sprawie dofinansowania projektu w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura Transportowa, DziaAi??anie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego
na lata 2007-2013, zostaAi??a podpisana 31 marca 2016 r.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? ponad 900Ai??000,00 zAi??, wartoAi??Ai?? dofinansowania ai??i?? ponad 727Ai??000,00 zAi??.

Zakres rzeczowy przedsiAi??wziAi??cia: Przebudowa ulic Brzoskwiniowej i Malinowej
wraz ze skrzyA?owaniami, w tym budowa odwodnienia ai??i?? kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowa przyAi??Ai??czy wodociAi??gowych i kanalizacyjnych
w ul. Brzoskwiniowej.

Termin realizacji projektu VI 2011 r. – XII 2015 r.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Funduszu SpA?jnoAi??ci

Plan gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2015 Miasto OzorkA?w realizuje projekt pn. ai??zPlan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta OzorkA?wai??? dofinansowanego w ramach IX osi priorytetu POIiAs, DziaAi??ania 9.3 Termomodernizacja obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, ktA?rego celem nadrzAi??dnym jest zainicjowanie dziaAi??aAi?? zwiAi??zanych z ochrona powietrza. W Planie opisane zostanAi?? zdania majAi??ce na celu m.in. ochronAi?? klimatu i redukcjAi?? emisji gazA?w cieplarnianych, jak rA?wnieA? stworzenie programu promocji, edukacji i informacji dla mieszkaAi??cA?w Ozorkowa w celu zmiany postaw konsumpcyjnych uA?ytkownikA?w energii. WiAi??cej.

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai???

Viagra Plus online, cheap Zoloft.

UrzAi??d Miejski w Ozorkowie realizuje projekt pn.: ai??zZwiAi??kszenie dostAi??pnoAi??ci e-usAi??ug publicznych w Ozorkowieai??? w ramach osi priorytetowej IV SpoAi??eczeAi??stwo Informacyjne, dziaAi??anie IV.2 E- usAi??ugi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. W ramach projektu planowane jest stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej (GIS) oraz zakup sprzAi??tu do obsAi??ugi systemu. WiAi??cej

1_POPT_UE_EFRR_kolor v1

Projekt wspA?Ai??finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ai??zStrategia Rozwoju A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnegoai???

Gmina Miasto OzorkA?w jest jednym z 22 partnerA?w w projekcie. buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain, buy viagra online spain. W dn. 24.05.2013 r. podpisana zostaAi??a umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu pomiAi??dzyAi??22 jednostkami samorzAi??du terytorialnego z obszaru A?OM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji zAi??Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. WiAi??cej

baner rewitalizacjaProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zRewitalizacja Placu Jana PawAi??a II w Ozorkowie w celu aktywizacji spoAi??eczno ai??i?? gospodarczej historycznego centrum miastaai???

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarA?w miejskich – dziaAi??anie VI.1 Rewitalizacja obszarA?w problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zWszystkie dzieci sAi?? nasze ai??i?? program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto OzorkA?wai???

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

logotypytargowisko

Przebudowa staAi??ego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniA?w klas I-III szkA?Ai?? podstawowych Gminy Miasto OzorkA?wai???

cialis miglior prezzo.

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

logorewitalizacjaProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona Ai??rodowiska, zapobieganie zagroA?eniom i energetyka ai??i?? dziaAi??anie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013. WiAi??cej

Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zOzorkA?w ai??i?? miasto bez przemocyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zPrzedszkolak poznaje Ai??wiatai???, ai??zMaAi??y odkrywca w przedszkoluai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zLot Balonem Wiedzyai???, ai??zNauka to Zabawaai???, ai??zPrzygoda z NaukAi??ai???, ai??zPodrA?A? do Krainy Wiedzyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

Klub ai??zTAi??czowy Aswiat Rodzica i Dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zWspA?lne kolAi??dowanie w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

how to buy medicine from canada, how to buy medicine from canada, how to buy medicine from canada, how to buy medicine from canada, how to buy medicine from canada, how to buy medicine from canada.

ai??zOtwarta droga ku przyszAi??oAi??ci. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programA?w nauczania na zajAi??ciach pozalekcyjnych oraz zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??ami podstawowymi w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zNieznajomoAi??Ai?? prawa szkodziai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki. WiAi??cej

Rysunek13Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zI to Ai??wiatAi??o jest w zasiAi??gu twojej rAi??ki ai??i?? szkolenia z ICTai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??WiAi??cej

Kopia plakatjpgProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

ai??zBUDZIKai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.1 RozwA?j i upowszechnianie aktywnej integracji, PoddziaAi??anie 7.1.1 RozwA?j i upowszechnienie aktywnej integracji przez oAi??rodki pomocy spoAi??ecznej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki 2007-2013. WiAi??cej

Kopia plakatjpgProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

ai??zGwiazdka ai??i?? uAi??miech dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??wiAi??cej

Ai??Kopia plakatjpg

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

Piknik integracyjny ai??i?? PoA?egnanie lata

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.Ai??wiAi??cej

zporr-ue

Ai??Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? Ai??ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 541/2004 ai??zInformatyzacja UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwA?j usAi??ug publicznych on-lineai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??ania 1.5 Infrastruktura spoAi??eczeAi??stwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.Ai??WiAi??cej

Ai??zporr-ue

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 76/2005 ai??zBudowa ulicy Lipowej w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. WiAi??cej

Ai??zporr-ue

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

ZPORR 213/2004 ai??zBudowa ulicy Unii w Ozorkowie (dla poAi??Ai??czenia drA?g powiatowych zbiorczych: Maszkowska ai??i?? Lipowa)ai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??anie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego ukAi??adu transportowego, PoddziaAi??anie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.Ai??WiAi??cej


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe