Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:01 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Barbara Kacprzak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16, II piętro, pokój 204
Telefon 042 7103134
Podstawa prawna Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca  2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393 z późn. zm.)
Art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) Zarządzenie Burmistrza Miasta Ozorkowa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się awans na stopień nauczyciela mianowanego
Forma wnoszenia podania Osobiście
Wymagane dokumenty
  1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  4. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
  5. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
  6. ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
  7. inne dokumenty poświadczające ich osiągnięcia zawodowe.
Opłaty brak
Forma załatwienia sprawy Decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Termin załatwienia sprawy Dwa razy w roku – do 31 sierpnia i do 31 grudnia.
Tryb odwoławczy Akt mianowania jest decyzją administracyjną, od wydania której nauczycielowi przysługuje odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Informacje dodatkowe Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego składa się w terminie do 30 czerwca lub do 31 października danego roku.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe