Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 10:01 -

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Barbara Kacprzak
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16, II piAi??tro, pokA?j 204
Telefon 042 7103134
Podstawa prawna RozdziaAi?? 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191 z pA?A?n. zm.)
RozporzAi??dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marcaAi?? 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.393 z pA?A?n. zm.)
Art.104 Kodeksu PostAi??powania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) ZarzAi??dzenie Burmistrza Miasta Ozorkowa w sprawie powoAi??ania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajAi??cych siAi?? awans na stopieAi?? nauczyciela mianowanego
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty
  1. wniosek o podjAi??cie postAi??powania egzaminacyjnego na stopieAi?? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  2. dokumenty potwierdzajAi??ce posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  4. zaAi??wiadczenie dyrektora szkoAi??y o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaAi??wiadczenia oraz w okresie odbywania staA?u,
  5. zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
  6. ocena dorobku zawodowego za okres staA?u,
  7. inne dokumenty poAi??wiadczajAi??ce ich osiAi??gniAi??cia zawodowe.
OpAi??aty brak
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Termin zaAi??atwienia sprawy Dwa razy w roku ai??i?? do 31 sierpnia i do 31 grudnia.
Tryb odwoAi??awczy Akt mianowania jest decyzjAi?? administracyjnAi??, od wydania ktA?rej nauczycielowi przysAi??uguje odwoAi??anie do A?A?dzkiego Kuratora OAi??wiaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Informacje dodatkowe Wnioski o podjAi??cie postAi??powania egzaminacyjnego na stopieAi?? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego skAi??ada siAi?? w terminie do 30 czerwca lub do 31 paA?dziernika danego roku.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe