Nabywanie nieruchomości przez gminę

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 16/07/2007 – 14:58 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Anna Walczak
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, I piętro, okienko 109
Telefon 042 710 31 22
Podstawa prawna Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  • Wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.
  • Aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
Opłaty Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
Forma załatwienia sprawy Nabycie nieruchomości odbywa się w drodze rokowań z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nabywanych nieruchomości. Rokowania winny zakończyć się podpisaniem protokołu rokowań, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Akt notarialny- umowa przeniesienia własności nieruchomości na gminę
Termin załatwienia sprawy Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską i zabezpieczeniu środków w budżecie miasta, termin jest uzgadniany w trakcie rokowań ze sprzedającym.
Tryb odwoławczy Nie jest przewidywany, ponieważ jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli przed notariuszem.

Bez kategorii | Brak komentarzy »