OgA?lne informacje o mieAi??cie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 08:56 -

13i

Witamy w Ozorkowie

OzorkA?w ai??i?? w przeszAi??oAi??ci siedziba fabrykanckich rodA?w, wielkich manufaktur i drobnych rzemieAi??lnikA?w, kolebka przemysAi??u wAi??A?kienniczego w Polsce, obecnie dwudziestotysiAi??czne miasto, na ktA?rego terenie mieszczAi?? siAi?? nowoczesne zakAi??ady zlokalizowane w podstrefie A?A?dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To miejsce, gdzie moA?na podziwiaAi?? XIX-wieczne paAi??ace i zabytkowe koAi??cioAi??y, a jednoczeAi??nie aktywnie wypoczywaAi??, korzystajAi??c z atrakcji nowoczesnej Miejskiej Krytej PAi??ywalni ai??zWodnikai???, Miejskiego Zalewu, Parku Miejskiego i urokA?w krajoznawczych poAi??oA?onych w pobliA?u kompleksA?w leAi??nych Sokolniki i Grotniki.

OzorkA?w to takA?e miasto licznych inwestycji infrastrukturalnych, ktA?re podnoszAi?? jego atrakcyjnoAi??Ai?? i poprawiajAi?? jakoAi??Ai?? A?ycia mieszkaAi??cA?w.

PoAi??oA?enie

order Viagra Caps online cheap, clomid reviews.

OzorkA?w zajmuje powierzchniAi?? 15.47 km2, poAi??oA?one jest na wysokoAi??ci 122ai??i??156 m n.p.m. nad BzurAi??, bAi??dAi??cAi?? lewobrzeA?nym dopAi??ywem WisAi??y. Miasto leA?y w centralnej Polsce, w wojewA?dztwie Ai??A?dzkim przy Drodze Krajowej nr 1 – gAi??A?wnej trasie komunikacyjnej Ai??Ai??czAi??cej poAi??udnie Polski z wybrzeA?em gdaAi??skim, a takA?e w pobliA?u autostrady A-2 Ai??Ai??czAi??cej wschA?d i zachA?d Polski. Miasto posiada bardzo dobre poAi??Ai??czenia komunikacyjne z A?odziAi??: kolejowe, autobusowe i tramwajowe (historyczna linia tramwajowa 46). OzorkA?w wchodzi w skAi??ad A?A?dzkiej Aglomeracji Miejskiej, a odlegAi??oAi??Ai?? od A?odzi wynosi ok. 25 km.

is sun pharma finasteride agood brand.

Historia i zabytki

Historia Ozorkowa siAi??ga XIV/XV w., kiedy pojawiAi??a siAi?? pierwsza wzmianka o tej miejscowoAi??ci. Na poczAi??tku XIX w. A?wczesny wAi??aAi??ciciel Ozorkowa, Ignacy StarzyAi??ski, sprowadziAi?? sukiennikA?w i farbiarzy; w ten sposA?b zapoczAi??tkowaAi?? rozwA?j przemysAi??u sukienniczego nad gA?rnAi?? BzurAi??, ktA?ry rozwinAi??Ai?? siAi?? na ziemiach Zgierza i A?odzi oraz na okoliczne miasta, tworzAi??c najwiAi??kszy w Polsce oAi??rodek przemysAi??u wAi??A?kienniczego.

Z tego okresu pochodzi oryginalny zespA?Ai?? kamienic mieszczaAi??skich i drewnianych, parterowych domA?w, zbudowanych przez ozorkowskich rzemieAi??lnikA?w w XIX w.

Na szczegA?lnAi?? uwagAi?? zasAi??uguje paAi??acowo-fabryczny kompleks rodziny SchlosserA?w przy ul. A?Ai??czyckiej. Podczas renowacji paAi??acu odnowiono elewacjAi?? budynku, Ai??ciany, sufity i drzwi oraz cenne elementy wnAi??trza: stiuki, malowidAi??a oraz witraA?e. W drugim, takA?e odrestaurowanymAi?? paAi??acu SchlAi??sserA?w, ktA?ry znajduje siAi?? przy ulicy Listopadowej, mieAi??ci siAi?? obecnie MAi??odzieA?owy Dom Kultury. W znajdujAi??cym siAi?? obok dawnym kantorze handlu hurtowego, z boazeriAi?? i sufitem zdobionym sztukateriAi?? oraz malowidAi??ami we wnAi??trzu, dziaAi??a Miejska Biblioteka Publiczna.

Do ozorkowskich zabytkA?w naleA?Ai?? teA? KoAi??ciA?Ai?? Rzymsko-Katolicki p.w. Ai??w. JA?zefa, ktA?ryAi?? znajduje siAi?? u zbiegu ul. WyszyAi??skiego i pl. Jana PawAi??a II, ufundowany w 1654 r. przez Jana Szymona SzczawiAi??skiego oraz KoAi??ciA?Ai?? Ewangelicko-Augsburski p.w. Dwunastu ApostoAi??A?w Jezusa Chrystusa, u zbiegu ulic Asredniej, WyszyAi??skiego i Zgierskiej.

Przyroda, rekreacja, wypoczynek

W poAi??udniowoai??i??wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa znajduje siAi?? sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha, wykorzystywany w celach rekreacyjnych. W sezonie letnim mieszkaAi??cy oraz turyAi??ci mogAi?? korzystaAi?? z wydzielonego kAi??pieliska, wzdAi??uA? ktA?rego znajduje siAi?? piaszczysta plaA?a. Na terenie usytuowany jest mini plac zabaw dla dzieci, moA?na teA? korzystaAi?? z rowerA?w wodnych, kajakA?w i Ai??A?dek. Nad bezpieczeAi??stwem pAi??ywajAi??cych czuwajAi?? ratownicy.

Przy ul. Lotniczej dziaAi??a Miejska Kryta PAi??ywalnia ai??zWodnikai???, w skAi??ad ktA?rej wchodzAi?? basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m z 6 torami pAi??ywackimi, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, duA?a zjeA?dA?alnia, maAi??a zjeA?dA?alnia dla najmAi??odszych, jacuzzi, sala fitness, solarium i kompleks nowych saun.

MiAi??oAi??nicy aktywnego wypoczynku mogAi?? rA?wnieA? korzystaAi?? z innych obiektA?w sportowych Miejskiego OAi??rodka Sportu i Rekreacji takich jak zmodernizowana hala sportowa, korty tenisowe i wyremontowane boisko piAi??karskie. Na terenie Lasku Miejskiego znajduje siAi?? drugie boisko, korty tenisowe oraz strzelnica sportowa.

buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland, buy proscar ireland.

Kultura, sport, rozrywka

Co roku w mieAi??cie odbywa siAi?? szereg ciekawych i atrakcyjnych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i rozrywkowych; wiele z nich o zasiAi??gu wojewA?dzkim i ogA?lnopolskim. Fani hip-hopu z caAi??ego kraju doskonale znajAi?? OzorkA?w Freestyle Battle, z roku na rok coraz wiAi??cej miAi??oAi??nikA?w biegania z caAi??ej Polski przyjeA?dA?a na OgA?lnopolski Supermaraton 25/50, miAi??oAi??nicy taAi??ca nowoczesnego Ai??wietnie znajAi?? Konfrontacje Taneczne OZODANCE, natomiast pasjonaci muzyki klasycznej spotykajAi?? siAi?? w Ozorkowie na koncertach organizowanych w KoAi??ciele Ewangelickoai??i??Augsburskim.

Gospodarka, kierunki rozwoju

O atrakcyjnoAi??ci inwestycyjnej miasta oraz o panujAi??cej tutaj atmosferze proinwestycyjnej Ai??wiadczy zagospodarowanie specjalnej strefy ekonomicznej ai??i?? Podstrefy OzorkA?w zarzAi??dzanej przez A?A?dzkAi?? SpecjalnAi?? StrefAi?? EkonomicznAi?? S.A w A?odzi. Specjalna strefa ekonomiczna przyczyniAi??a siAi?? do powstania nowych miejsc pracy z tytuAi??u usAi??ug okoAi??ostrefowych. Ai??

Aktywny udziaAi?? w przemianach gospodarczych miasta biorAi?? takA?e maAi??e i Ai??rednie przedsiAi??biorstwa. To one dajAi?? zatrudnienie coraz wiAi??kszej liczbie mieszkaAi??cA?w i pobudzajAi?? rozwA?j lokalnej przedsiAi??biorczoAi??ci.

Miasto leA?y w granicach podziemnych wA?d o znacznym ciAi??nieniu hydrostatycznym. Wody te zalegajAi??ce w utworach gA?rnokredowych charakteryzujAi?? siAi?? duA?Ai?? miAi??kkoAi??ciAi??, miejscami sAi?? zmineralizowane, a temperatura niektA?rych odwiertA?w przekracza 200Ai??C. IstniejAi?? tutaj potencjale moA?liwoAi??ci do wykorzystywania bogactw naturalnych miasta w zakresie ai??zprodukcji wodyai???. W zwiAi??zku z tym, w mieAi??cie mogAi?? byAi?? lokalizowane dziaAi??alnoAi??ci ai??zwodochAi??onneai???.

OzorkA?w jest zainteresowany podjAi??ciem wspA?Ai??pracy z nowymi przedsiAi??biorcami. Miasto dysponuje przygotowanymi pod inwestycje terenami aktywnoAi??ci gospodarczej, zarA?wno pod dziaAi??alnoAi??Ai?? przemysAi??owAi??, jak i usAi??ugowAi??, a takA?e budownictwo mieszkaniowe. Pracownicy UrzAi??du Miejskiego udzielAi?? kaA?demu potencjalnemu inwestorowi wszelkich informacji na temat moA?liwoAi??ci podjAi??cia dziaAi??alnoAi??ci na terenie Ozorkowa.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe