OgA?lne informacje o mieAi??cie

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 08:56 -

13i

Witamy w Ozorkowie

OzorkA?w ai??i?? w przeszAi??oAi??ci siedziba fabrykanckich rodA?w, wielkich manufaktur i drobnych rzemieAi??lnikA?w, kolebka przemysAi??u wAi??A?kienniczego w Polsce, obecnie dwudziestotysiAi??czne miasto, na ktA?rego terenie mieszczAi?? siAi?? nowoczesne zakAi??ady zlokalizowane w podstrefie A?A?dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To miejsce, gdzie moA?na podziwiaAi?? XIX-wieczne paAi??ace i zabytkowe koAi??cioAi??y, a jednoczeAi??nie aktywnie wypoczywaAi??, korzystajAi??c z atrakcji nowoczesnej Miejskiej Krytej PAi??ywalni ai??zWodnikai???, Miejskiego Zalewu, Parku Miejskiego i urokA?w krajoznawczych poAi??oA?onych w pobliA?u kompleksA?w leAi??nych Sokolniki i Grotniki.

OzorkA?w to takA?e miasto licznych inwestycji infrastrukturalnych, ktA?re podnoszAi?? jego atrakcyjnoAi??Ai?? i poprawiajAi?? jakoAi??Ai?? A?ycia mieszkaAi??cA?w.

PoAi??oA?enie

order Viagra Caps online cheap, clomid reviews.

OzorkA?w zajmuje powierzchniAi?? 15.47 km2, poAi??oA?one jest na wysokoAi??ci 122ai??i??156 m n.p.m. nad BzurAi??, bAi??dAi??cAi?? lewobrzeA?nym dopAi??ywem WisAi??y. Miasto leA?y w centralnej Polsce, w wojewA?dztwie Ai??A?dzkim przy Drodze Krajowej nr 1 – gAi??A?wnej trasie komunikacyjnej Ai??Ai??czAi??cej poAi??udnie Polski z wybrzeA?em gdaAi??skim, a takA?e w pobliA?u autostrady A-2 Ai??Ai??czAi??cej wschA?d i zachA?d Polski. Miasto posiada bardzo dobre poAi??Ai??czenia komunikacyjne z A?odziAi??: kolejowe, autobusowe i tramwajowe (historyczna linia tramwajowa 46). OzorkA?w wchodzi w skAi??ad A?A?dzkiej Aglomeracji Miejskiej, a odlegAi??oAi??Ai?? od A?odzi wynosi ok. 25 km.

is sun pharma finasteride agood brand.

Historia i zabytki

Historia Ozorkowa siAi??ga XIV/XV w., kiedy pojawiAi??a siAi?? pierwsza wzmianka o tej miejscowoAi??ci. Na poczAi??tku XIX w. A?wczesny wAi??aAi??ciciel Ozorkowa, Ignacy StarzyAi??ski, sprowadziAi?? sukiennikA?w i farbiarzy; w ten sposA?b zapoczAi??tkowaAi?? rozwA?j przemysAi??u sukienniczego nad gA?rnAi?? BzurAi??, ktA?ry rozwinAi??Ai?? siAi?? na ziemiach Zgierza i A?odzi oraz na okoliczne miasta, tworzAi??c najwiAi??kszy w Polsce oAi??rodek przemysAi??u wAi??A?kienniczego.

Z tego okresu pochodzi oryginalny zespA?Ai?? kamienic mieszczaAi??skich i drewnianych, parterowych domA?w, zbudowanych przez ozorkowskich rzemieAi??lnikA?w w XIX w.

Na szczegA?lnAi?? uwagAi?? zasAi??uguje paAi??acowo-fabryczny kompleks rodziny SchlosserA?w przy ul. A?Ai??czyckiej. Podczas renowacji paAi??acu odnowiono elewacjAi?? budynku, Ai??ciany, sufity i drzwi oraz cenne elementy wnAi??trza: stiuki, malowidAi??a oraz witraA?e. W drugim, takA?e odrestaurowanymAi?? paAi??acu SchlAi??sserA?w, ktA?ry znajduje siAi?? przy ulicy Listopadowej, mieAi??ci siAi?? obecnie MAi??odzieA?owy Dom Kultury. W znajdujAi??cym siAi?? obok dawnym kantorze handlu hurtowego, z boazeriAi?? i sufitem zdobionym sztukateriAi?? oraz malowidAi??ami we wnAi??trzu, dziaAi??a Miejska Biblioteka Publiczna.

Do ozorkowskich zabytkA?w naleA?Ai?? teA? KoAi??ciA?Ai?? Rzymsko-Katolicki p.w. Ai??w. JA?zefa, ktA?ryAi?? znajduje siAi?? u zbiegu ul. WyszyAi??skiego i pl. Jana PawAi??a II, ufundowany w 1654 r. przez Jana Szymona SzczawiAi??skiego oraz KoAi??ciA?Ai?? Ewangelicko-Augsburski p.w. Dwunastu ApostoAi??A?w Jezusa Chrystusa, u zbiegu ulic Asredniej, WyszyAi??skiego i Zgierskiej.

Przyroda, rekreacja, wypoczynek

W poAi??udniowoai??i??wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa znajduje siAi?? sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 12,2 ha, wykorzystywany w celach rekreacyjnych. W sezonie letnim mieszkaAi??cy oraz turyAi??ci mogAi?? korzystaAi?? z wydzielonego kAi??pieliska, wzdAi??uA? ktA?rego znajduje siAi?? piaszczysta plaA?a. Na terenie usytuowany jest mini plac zabaw dla dzieci, moA?na teA? korzystaAi?? z rowerA?w wodnych, kajakA?w i Ai??A?dek. Nad bezpieczeAi??stwem pAi??ywajAi??cych czuwajAi?? ratownicy.

Przy ul. Lotniczej dziaAi??a Miejska Kryta PAi??ywalnia ai??zWodnikai???, w skAi??ad ktA?rej wchodzAi?? basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5 m z 6 torami pAi??ywackimi, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, duA?a zjeA?dA?alnia, maAi??a zjeA?dA?alnia dla najmAi??odszych, jacuzzi, sala fitness, solarium i kompleks nowych saun.

MiAi??oAi??nicy aktywnego wypoczynku mogAi?? rA?wnieA? korzystaAi?? z innych obiektA?w sportowych Miejskiego OAi??rodka Sportu i Rekreacji takich jak zmodernizowana hala sportowa, korty tenisowe i wyremontowane boisko piAi??karskie. Na terenie Lasku Miejskiego znajduje siAi?? drugie boisko, korty tenisowe oraz strzelnica sportowa.

Kultura, sport, rozrywka

Co roku w mieAi??cie odbywa siAi?? szereg ciekawych i atrakcyjnych imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych i rozrywkowych; wiele z nich o zasiAi??gu wojewA?dzkim i ogA?lnopolskim. Fani hip-hopu z caAi??ego kraju doskonale znajAi?? OzorkA?w Freestyle Battle, z roku na rok coraz wiAi??cej miAi??oAi??nikA?w biegania z caAi??ej Polski przyjeA?dA?a na OgA?lnopolski Supermaraton 25/50, miAi??oAi??nicy taAi??ca nowoczesnego Ai??wietnie znajAi?? Konfrontacje Taneczne OZODANCE, natomiast pasjonaci muzyki klasycznej spotykajAi?? siAi?? w Ozorkowie na koncertach organizowanych w KoAi??ciele Ewangelickoai??i??Augsburskim.

Gospodarka, kierunki rozwoju

O atrakcyjnoAi??ci inwestycyjnej miasta oraz o panujAi??cej tutaj atmosferze proinwestycyjnej Ai??wiadczy zagospodarowanie specjalnej strefy ekonomicznej ai??i?? Podstrefy OzorkA?w zarzAi??dzanej przez A?A?dzkAi?? SpecjalnAi?? StrefAi?? EkonomicznAi?? S.A w A?odzi. Specjalna strefa ekonomiczna przyczyniAi??a siAi?? do powstania nowych miejsc pracy z tytuAi??u usAi??ug okoAi??ostrefowych. Ai??

Aktywny udziaAi?? w przemianach gospodarczych miasta biorAi?? takA?e maAi??e i Ai??rednie przedsiAi??biorstwa. To one dajAi?? zatrudnienie coraz wiAi??kszej liczbie mieszkaAi??cA?w i pobudzajAi?? rozwA?j lokalnej przedsiAi??biorczoAi??ci.

Miasto leA?y w granicach podziemnych wA?d o znacznym ciAi??nieniu hydrostatycznym. Wody te zalegajAi??ce w utworach gA?rnokredowych charakteryzujAi?? siAi?? duA?Ai?? miAi??kkoAi??ciAi??, miejscami sAi?? zmineralizowane, a temperatura niektA?rych odwiertA?w przekracza 200Ai??C. IstniejAi?? tutaj potencjale moA?liwoAi??ci do wykorzystywania bogactw naturalnych miasta w zakresie ai??zprodukcji wodyai???. W zwiAi??zku z tym, w mieAi??cie mogAi?? byAi?? lokalizowane dziaAi??alnoAi??ci ai??zwodochAi??onneai???.

OzorkA?w jest zainteresowany podjAi??ciem wspA?Ai??pracy z nowymi przedsiAi??biorcami. Miasto dysponuje przygotowanymi pod inwestycje terenami aktywnoAi??ci gospodarczej, zarA?wno pod dziaAi??alnoAi??Ai?? przemysAi??owAi??, jak i usAi??ugowAi??, a takA?e budownictwo mieszkaniowe. Pracownicy UrzAi??du Miejskiego udzielAi?? kaA?demu potencjalnemu inwestorowi wszelkich informacji na temat moA?liwoAi??ci podjAi??cia dziaAi??alnoAi??ci na terenie Ozorkowa.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe