Kosztowna wiedza na temat wycinania drzew

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/04/2008 – 14:12 -

im więcej drzew tym lepiej

Posiadanie wiedzy prawnej na poniższy temat może przyczynić się do zaoszczędzenia całkiem sporych sum pieniędzy, wyzwolić nas od sporych kłopotów.

Otóż w związku z pojawiającymi się informacjami w środkach masowego przekazu o przypadkach usuwania drzew bez wymaganego prawem zezwolenia, informujemy o obowiązujących w tym zakresie przepisach. Stosownie do art.83, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta lub burmistrza, na wniosek posiadacza nieruchomości.

Za usunięcie drzew mogą być naliczone opłaty, które trafią na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a za zniszczenie lub usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia wymierza się obligatoryjnie administracyjną karę pieniężną. Stawki kar, uzależnione od gatunku drzew i obwodu pnia na wysokości 130 cm. Kary dotkliwe mogą wynieść nawet do kilkudziesięciu tysięcy.

Dlatego lepiej dmuchać na zimne i w przypadku planowanego usunięcia drzew z terenu posesji, działki należy wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ozorkowa o wydanie zezwolenia.

pobierz wniosek

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt. 3 – 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póz. zm. ) w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną gatunkową zabrania się umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk. Jako siedlisko ptaków traktuje się miejsce ich występowania i lęgu. Za naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych , sprawca zgodnie z art. 126 ww. ustawy podlega karze aresztu albo grzywny.

Pamiętaj!!!

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ochronie przyrody Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 prace związane z usuwaniem gniazd z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne dopuszczalne są poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego.


Bez kategorii, Rada Miejska | Brak komentarzy »