Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/12/2008 – 14:55 -

Kopia plakatjpg
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

ai??zGwiazdka ai??i?? uAi??miech dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu zorganizowano imprezAi?? gwiazdkowAi?? dla 300 dzieci z terenu miasta Ozorkowa w wieku przedszkolnym i szkolnym objAi??tych indywidualnym nauczaniem, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dla dzieci niepeAi??nosprawnych. Zabawa choinkowa odbyAi??a siAi?? 13 grudnia 2008 roku w Miejskim OAi??rodku Kultury w Ozorkowie. Organizatorzy przygotowali koncert zespoAi??u Kilersi, wystAi??p iluzjonisty i Kabareciku Asmiechu Warte, spektakl teatralny Teatru Piccolo pt. ai??zWitaj AswiAi??ty MikoAi??ajuai???, a takA?e wizytAi?? MikoAi??aja z prezentami dla wszystkich uczestnikA?w imprezy.

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o zapobieganie wykluczeniu spoAi??ecznemu poprzez aktywnAi?? integracjAi?? najmAi??odszych mieszkaAi??cA?w Gminy Miasta Ozorkowa.


Bez kategorii | Brak komentarzy »