Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 09:57 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Monika Kwasiborska
Adres 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16 II piętro, pokój 203
Telefon 042 7103205
Podstawa prawna Art.70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004r. Nr.256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 z późn. zm.) Art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego, który ukończył naukę zawodu
  2. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
  3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego
  4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania do zawodu
  5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
  7. Oświadczenie o niekorzystaniu  z pomocy de minimis
Formularze do pobrania Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego, który ukończył naukę zawodu – pobierz wniosek
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem – pobierz wniosekFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz wniosek

Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de mini mis – pobierz wniosek

Opłaty Brak
Forma załatwienia sprawy Decyzja o przyznaniu dofinansowania, Zaświadczenie o pomocy de minimis
Termin załatwienia sprawy Po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 70b ust.1 ustawy              o systemie oświaty , po otrzymaniu dotacji celowej na realizację zadania.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorków
Informacje dodatkowe Wniosek z załącznikami na dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe