Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1
II piętro, pokój 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokument - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- wypis z ewidencji gruntów oraz poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
- w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną (3 egzemplarze) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
- pokwitowanie wniesionej opłaty skarbowej
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – pobierz wniosek
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – pobierz karta
Opłaty: Decyzja środowiskowa podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł
Forma załatwienia sprawy: Decyzja
Termin załatwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe