Rysunek13

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Wszystkie dzieci są nasze – program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

Realizator projektu jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Ozorków.

W ramach projektu utworzone zostaną 2 nowe grupy przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 i Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie, pokryte zostaną koszty uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej, zakupione będą pomoce dydaktyczne i naukowe, a także sprzęt na plac zabaw. Dla nowo utworzonych grup zapewnione zostaną dodatkowe zajęcia: język angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem. Jednocześnie w ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania ze specjalistą dla rodziców i opiekunów dzieci objętych projektem.

Głównym celem projektu jest wzrost o 4% wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Ozorków poprzez objęcie kompleksową edukacją przedszkolną 40 nowych dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Ozorkowa oraz objęcie specjalistycznym wsparciem dzieci i ich rodziców.