Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego Cheap baclofen online, cheap Zoloft.

ai??zIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniA?w klas I-III szkA?Ai?? podstawowych Gminy Miasto OzorkA?wai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu – 209 877,90 PLN

Okres realizacji projektu od 1 wrzeAi??nia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra, broadway services generic viagra.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto OzorkA?w.

Projektem objAi??tych zostaAi??o 414 dzieci z klas I-III SzkoAi??y Podstawowej Nr 4 z OddziaAi??ami Integracyjnymi i SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie. W ramach zadania 1. doposaA?ona zostanie baza dydaktyczna szkA?Ai?? podstawowych w pakiety pomocy w zakresie czytania i pisania, sprzAi??t specjalistyczny (laptop, tablica interaktywna, projektor, urzAi??dzenie wielofunkcyjne i inne), pakiety do prowadzenie zajAi??Ai?? socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, mikroskopy, stacje pogody, gry edukacyjne, sprzAi??t i materiaAi??y do zajAi??Ai?? artystycznych i inne. JednoczeAi??nie w ramach zadania 2 realizowane bAi??dAi?? zajAi??cia dodatkowe wspierajAi??ce indywidualizacjAi?? procesu dydaktycznego w oparciu o opracowane przez nauczycieli programy. Realizacja zajAi??Ai?? dodoatkowych odbywaAi??a siAi?? w ramach wykorzystania godzin wynikajAi??cych z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karty Nauczyciela.

bystolic shortage 2014, bystolic shortage 2014, bystolic shortage 2014, bystolic shortage 2014, bystolic shortage 2014, bystolic shortage 2014. propecia without prescriptions.