Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Ozorków”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 209 877,90 PLN

Okres realizacji projektu od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Ozorków.

Projektem objętych zostało 414 dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie. W ramach zadania 1. doposażona zostanie baza dydaktyczna szkół podstawowych w pakiety pomocy w zakresie czytania i pisania, sprzęt specjalistyczny (laptop, tablica interaktywna, projektor, urządzenie wielofunkcyjne i inne), pakiety do prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, mikroskopy, stacje pogody, gry edukacyjne, sprzęt i materiały do zajęć artystycznych i inne. Jednocześnie w ramach zadania 2 realizowane będą zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o opracowane przez nauczycieli programy. Realizacja zajęć dodoatkowych odbywała się w ramach wykorzystania godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karty Nauczyciela.