Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego Cheap baclofen online, cheap Zoloft.

ai??zIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniA?w klas I-III szkA?Ai?? podstawowych Gminy Miasto OzorkA?wai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu – 209 877,90 PLN

Okres realizacji projektu od 1 wrzeAi??nia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto OzorkA?w.

Projektem objAi??tych zostaAi??o 414 dzieci z klas I-III SzkoAi??y Podstawowej Nr 4 z OddziaAi??ami Integracyjnymi i SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie. W ramach zadania 1. doposaA?ona zostanie baza dydaktyczna szkA?Ai?? podstawowych w pakiety pomocy w zakresie czytania i pisania, sprzAi??t specjalistyczny (laptop, tablica interaktywna, projektor, urzAi??dzenie wielofunkcyjne i inne), pakiety do prowadzenie zajAi??Ai?? socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, mikroskopy, stacje pogody, gry edukacyjne, sprzAi??t i materiaAi??y do zajAi??Ai?? artystycznych i inne. JednoczeAi??nie w ramach zadania 2 realizowane bAi??dAi?? zajAi??cia dodatkowe wspierajAi??ce indywidualizacjAi?? procesu dydaktycznego w oparciu o opracowane przez nauczycieli programy. Realizacja zajAi??Ai?? dodoatkowych odbywaAi??a siAi?? w ramach wykorzystania godzin wynikajAi??cych z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karty Nauczyciela.

propecia without prescriptions.