Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Ozorków – miasto bez przemocy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość inwestycji – 45 890,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

plakat-ok7-v11-kProjekt, o charakter otwartym, skierowany był do mieszkanek i mieszkańców Ozorkowa, w szczególności do osób borykających się z problem przemocy w rodzinie. W ramach realizacji działań kampanii społecznej „Ozorków – miasto bez przemocy” opublikowane zostały materiały informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy, powstała strona www umożliwiająca pozyskanie informacji on-line, a także zapewniona została bezpłatna pomocy prawna i psychologiczno–pedagogiczna.

 

Działania o charakterze informacyjno–promocyjnym oraz doradczym podjęte w ramach projektu pozwoliły na podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także na przełamaniu „tabu” jakim jest przemoc w rodzinie.