dapoxetine reviews, lioresal reviews.

Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zOzorkA?w ai??i?? miasto bez przemocyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 45Ai??890,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

plakat-ok7-v11-kProjekt, o charakter otwartym, skierowany byAi?? do mieszkanek i mieszkaAi??cA?w Ozorkowa, w szczegA?lnoAi??ci do osA?b borykajAi??cych siAi?? z problem przemocy w rodzinie. W ramach realizacji dziaAi??aAi?? kampanii spoAi??ecznej ai??zOzorkA?w ai??i?? miasto bez przemocyai??? opublikowane zostaAi??y materiaAi??y informacyjne na temat przeciwdziaAi??ania przemocy, powstaAi??a strona www umoA?liwiajAi??ca pozyskanie informacji on-line, a takA?e zapewniona zostaAi??a bezpAi??atna pomocy prawna i psychologicznoai??i??pedagogiczna.

Ai??

DziaAi??ania o charakterze informacyjnoai??i??promocyjnym oraz doradczym podjAi??te w ramach projektu pozwoliAi??y na podniesienie Ai??wiadomoAi??ci mieszkaAi??cA?w w zakresie przeciwdziaAi??ania przemocy w rodzinie, a takA?e na przeAi??amaniu ai??ztabuai??? jakim jest przemoc w rodzinie.

alli reviews 2012.