Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Lot Balonem Wiedzy”, „Nauka to Zabawa”, „Przygoda z Nauką”, „Podróż do Krainy Wiedzy”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 „Lot Balonem Wiedzy” Całkowita wartość projektu – 49 899,00 PLN

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 6-7 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

„Nauka to Zabawa” Całkowita wartość projektu – 46 345,00 PLN

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 5 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa w zakresie umiejętności ułatwiających m.in. dalszą edukację. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

„Przygoda z Nauką” Całkowita wartość projektu – 42 176,00 PLN

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

„Podróż do Krainy Wiedzy” Całkowita wartość projektu – 49 883,00 PLN

Realizator projektu było Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

Głównym celem projektu było pobudzenie u 40 dzieci w wieku 4 lat chęci uczenia się i nabycie podstawowych umiejętności czytania naturalnego. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

Okres realizacji projektów od 1 maja 2010 r. do 31 października 2010 r.

W ramach projektu odbyły się szkolenia nauczycieli, zakupione zostały materiały dydaktyczne, a także przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców.