Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub „Tęczowy Świat Rodzica i Dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 978 049,68 PLN

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r.

Realizatorem projektu był Instytut Postępowania Twórczego Spółki z o. o. siedzibą w Łodzi wraz z partnerami tj. gminą i miastem Aleksandrów Łódzki oraz gminą miasta Ozorkowa.

W ramach projektu zorganizowano dla dzieci zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne, komputerowe, a także warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia. Dla rodziców zapewniono warsztaty z zakresu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, zajęcia podnoszące wiedzę i umiejętności w obszarze własnego rozwoju interdyscyplinarnego. Wspólnie dla rodziców i ich dzieci przeprowadzono spotkania grupowe, konsultacje indywidulane ze specjalistami od rozwoju dziecięcego (alergolog, instruktor rehabilitacji ruchowej, laryngolog, logopeda, pediatra, psychologa, pielęgniarka).

Projektem wsparcia edukacji przedszkolnej zostało objętych 60 dzieci (2 grupy po 15 osób w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie oraz 2 grupy po 15 osób w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie) oraz 28 rodziców.