Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 1 105 539,60 PLN

Okres realizacji projektu od 1 września 2009 r. do 31 marca 2011 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

W projekcie ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Ozorkowa wzięło udział 284 uczniów, 42 nauczycieli, 16 osób z kadry zarządzającej i administracyjnej oraz 66 rodziców. Zrealizowano 532 godziny zajęć pozalekcyjnych.

Założeniem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie i Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, zmniejszenie różnic osiągnięciami edukacyjnymi poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z opracowanymi w ramach projektu innowacyjnymi programami nauczania w 7 blokach tematycznych, odpowiadających 7 kompetencjom kluczowym i podniesienie jakości edukacji poprzez opracowanie i realizację innowacyjnego programu zarządzania i administrowania szkołą, uwzględniającego innowacyjną metodę komunikacji z rodzicami.