Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Całkowita wartość projektu – 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu odbyły się szkolenia skierowane do mieszkańców miasta Ozorkowa, w szczególności do osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie, które podjęły inicjatywę mającą na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa administracyjnego w praktyce, a także zwiększenie efektywności i sprawności pracy przez mieszkańców Ozorkowa zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie.