baner rewitalizacjaProjekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego

ai??zRewitalizacja Placu Jana PawAi??a II w Ozorkowie w celu aktywizacji spoAi??eczno ai??i?? gospodarczej historycznego centrum miastaai???

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarA?w miejskich – dziaAi??anie VI.1 Rewitalizacja obszarA?w problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu – Ai??2 866Ai??406,00 PLN,

WAi??tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 2Ai?? 285 194,00 PLN

Umowa o dofinansowanie podpisana w 2011 r.
Realizacja rzeczowa ai??i?? 2013 r.

Benfecjentem projektu jest Gmina Miasto OzorkA?w.

W ramach projektu zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa w ul. Berka Joselewicza oraz przebudowany ukAi??ad drogowy. Rewitalizacja placu obejmuje takA?e odnowienie trzech kamienic przy Placu Jana PawAi??a II 7, 19, 20, ktA?re wpisane sAi?? do Rejestru ZabytkA?w. Ich renowacja i modernizacja obejmowaAi?? bAi??dzie m.in. roboty izolacyjne, tynkowanie, malowanie, montaA? instalacji odwodnieniowej, piorunochronnej, anten TV i radiowych. W ramach rewitalizacji pAi??yta placu zyska nowy ai??i?? okrAi??gAi??y ksztaAi??t, na jej obrzeA?ach pojawiAi?? siAi?? drzewa, kwiaty i krzewy ozdobne, a przy nich Ai??awki, kosze na Ai??mieci i stylizowane latarnie. Nowa fontanna zostanie usytuAi??owana od strony skrzyA?owania z ul. StarzyAi??skiego. Fontanna bAi??dzie pAi??aska; w granitowej pAi??ycie zostanie zamontowanych 16 dysz: 8 wyrzucajAi??cych wodAi?? w wysokoAi??Ai?? 1,5 m i 8 wyrzucajAi??cych wodAi?? na 3 m. SAi??upy wody bAi??dAi?? rA?A?nokolorowe i podAi??wietlone. Na placu zostanie poAi??oA?ona nowa kostka granitowa w kolorze szarym. Fasada koAi??cioAi??a Ai??w. JA?zefa zyska zewnAi??trzne oAi??wietlenie, a caAi??y plac bAi??dzie objAi??ty systemem miejskiego monitoringu.

Realizacja projektu wpAi??ynie na zwiAi??kszenie estetyki Ai??cisAi??ego centrum miasta, co bAi??dzie oddziaAi??ywaAi?? na rozwA?j potencjaAi??u turystycznego miasta, a takA?e stworzenie sprzyjajAi??cych warunkA?w dla rozwoju przedsiAi??biorczoAi??ci w tym obszarze.

Rewitalizacja Placu Jana PawAi??a II – aktualnoAi??ci

order Cialis soft FRUIT online, buy zithromax.

Nowa, kolorowa fontanna juA? dziaAi??a

Nowa fontanna na Placu Jana PawAi??a II juA? dziaAi??a. Uruchomiono jAi?? wczoraj (11 grudnia) ok. godz. 16-ej i bAi??dzie czynna przez kilka dni. W okresie zimowym, ze wzglAi??du na niskie temperatury, fontanna musi byAi?? wyAi??Ai??czona, ale na razie pogoda pozwala na to, A?eby wyprA?bowaAi?? jej dziaAi??anie. WiAi??cej

Plac Jana PawAi??a II odzyskaAi?? blask

KoAi??ciA?Ai?? Ai??w. JA?zefa przy Placu Jana PawAi??a II zyskaAi?? nowe oAi??wietlenie zewnAi??trzne; fasadAi?? Ai??wiAi??tyni oAi??wietlajAi?? specjalne lampy. A juA? wkrA?tce na latarniach wokA?Ai?? zrewitalizowanego placu rozbAi??ysnAi?? Ai??wiAi??teczne lampki. WiAi??cej

Rewitalizacja Placu Jana PawAi??a II ai??i?? dalsze prace

Na rewitalizowanym Placu Jana PawAi??a II pojawiAi??y siAi?? juA? wydzielone zieleAi??ce wokA?Ai?? pAi??yty rynku oraz niecka z wszystkimi niezbAi??dnymi podAi??Ai??czeniami, na ktA?rej juA? wkrA?tce zostanie osadzona nowa fontanna. WiAi??cej

Nowa kostka na placu Jana PawAi??a II

pjpIIPrace na Placu Jana PawAi??a II, rozpoczAi??te na poczAi??tku wrzeAi??nia, przebiegajAi?? zgodnie z harmonogramem. W tym tygodniu wykonawca zakoAi??czy ukAi??adanie kostki granitowej na pAi??ycie placu i urzAi??dzanie zieleAi??cA?w, w tym m.in. nasadzenia drzew i krzewA?w wokA?Ai?? pAi??yty. WiAi??cej

Prace na Placu Jana PawAi??a II i wokA?Ai?? niego

TrwajAi?? prace zwiAi??zane z rewitalizacjAi?? Placu Jana PawAi??a II. UsuniAi??to juA? caAi??kowicie starAi??, zniszczonAi?? fontannAi?? oraz zdemontowano trzy maszty flagowe. Obecnie wykonawca nawozi na teren budowy piach oraz prowadzi prace zwiAi??zane z korytowaniem terenu. WiAi??cej

sex medicine bangladesh.

RozpoczAi??Ai??a siAi?? przebudowa pAi??yty Placu Jana PawAi??a II

1W poAi??owie tego tygodnia ruszyAi??y prace zwiAi??zane z modernizacjAi?? pAi??yty Placu Jana PawAi??a II. 30 sierpnia rozstrzygniAi??to przetarg na to zadanie i w pierwszych dniach wrzeAi??nia podpisano umowAi?? z wykonawcAi?? ai??i?? firmAi?? DANETPIL Grzegorza ZieliAi??skiego.Ai??WiAi??cej

RuszyAi?? remont trzech kamienic przy Placu Jana PawAi??a II

RuszyAi??y juA? pierwsze prace przy rewitalizacji trzech zabytkowych kamienic wokA?Ai?? Placu Jana PawAi??a II. WykonawcAi?? usAi??ugi zostaAi??a firma PH-U Gregory z A?Ai??czycy, ktA?ra wygraAi??a przetarg rozstrzygniAi??ty na poczAi??tku sierpnia.Ai??WiAi??cej

Ai??Przebudowa ul. Berka Joselewicza rozpoczAi??ta

W drugiej poAi??owie sierpnia rozpoczAi??Ai??y siAi?? prace zwiAi??zane z budowAi?? kanalizacji deszczowej, w ul. KoAi??ciuszki, ktA?ra bAi??dzie sAi??uA?yAi??a do odwodnienia ul. Berka Joselewicza. WiAi??cej

Remont Placu Jana PawAi??a II coraz bliA?ej

SONY DSCW najbliA?szych tygodniach rozpocznAi?? siAi?? prace remontowe na ul. Berka Joselewicza. Remont jest jednym z elementA?w prac zwiAi??zanych z rewitalizacjAi?? Placu Jana PawAi??a II.WiAi??cej