Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zOtwarta droga ku przyszAi??oAi??ci. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programA?w nauczania na zajAi??ciach pozalekcyjnych oraz zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??ami podstawowymi w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

Silagra buy online, buy sildenafil pills for men women. acquire lioresal.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 1Ai??105Ai??539,60 PLN

Okres realizacji projektu od 1 wrzeAi??nia 2009 r. do 31 marca 2011 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W projekcie ze szkA?Ai?? podstawowych prowadzonych przez GminAi?? Miasta Ozorkowa wziAi??Ai??o udziaAi?? 284 uczniA?w, 42 nauczycieli, 16 osA?b z kadry zarzAi??dzajAi??cej i administracyjnej oraz 66 rodzicA?w. Zrealizowano 532 godziny zajAi??Ai?? pozalekcyjnych.

ZaAi??oA?eniem projektu byAi??o wyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w SzkoAi??y Podstawowej Nr 4 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie i SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie, zmniejszenie rA?A?nic osiAi??gniAi??ciami edukacyjnymi poprzez udziaAi?? w zajAi??ciach pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z opracowanymi w ramach projektu innowacyjnymi programami nauczania w 7 blokach tematycznych, odpowiadajAi??cych 7 kompetencjom kluczowym i podniesienie jakoAi??ci edukacji poprzez opracowanie i realizacjAi?? innowacyjnego programu zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??Ai??, uwzglAi??dniajAi??cego innowacyjnAi?? metodAi?? komunikacji z rodzicami.Ai??