Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zOtwarta droga ku przyszAi??oAi??ci. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programA?w nauczania na zajAi??ciach pozalekcyjnych oraz zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??ami podstawowymi w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytet IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.2 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w z grup o utrudnionym dostAi??pie do edukacji oraz zmniejszanie rA?A?nic w jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

Silagra buy online, buy sildenafil pills for men women. acquire lioresal.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 1Ai??105Ai??539,60 PLN

Okres realizacji projektu od 1 wrzeAi??nia 2009 r. do 31 marca 2011 r.

american express login, american express login, american express login, american express login, american express login, american express login.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W projekcie ze szkA?Ai?? podstawowych prowadzonych przez GminAi?? Miasta Ozorkowa wziAi??Ai??o udziaAi?? 284 uczniA?w, 42 nauczycieli, 16 osA?b z kadry zarzAi??dzajAi??cej i administracyjnej oraz 66 rodzicA?w. Zrealizowano 532 godziny zajAi??Ai?? pozalekcyjnych.

xpert health, xpert health, xpert health, xpert health, xpert health, xpert health, xpert health, xpert health.

ZaAi??oA?eniem projektu byAi??o wyrA?wnywanie szans edukacyjnych uczniA?w SzkoAi??y Podstawowej Nr 4 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie i SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie, zmniejszenie rA?A?nic osiAi??gniAi??ciami edukacyjnymi poprzez udziaAi?? w zajAi??ciach pozalekcyjnych realizowanych zgodnie z opracowanymi w ramach projektu innowacyjnymi programami nauczania w 7 blokach tematycznych, odpowiadajAi??cych 7 kompetencjom kluczowym i podniesienie jakoAi??ci edukacji poprzez opracowanie i realizacjAi?? innowacyjnego programu zarzAi??dzania i administrowania szkoAi??Ai??, uwzglAi??dniajAi??cego innowacyjnAi?? metodAi?? komunikacji z rodzicami.Ai??