logotypytargowisko

Przebudowa staAi??ego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji – ponad 2 mln zAi??.

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarA?w Wiejskich ai??i?? 1 mln zAi??.

Realizacja rzeczowa inwestycji -Ai?? 2013 rok.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie pAi??yta istniejAi??cego targowiska miejskiego. Targowisko wyposaA?one zostanie w zadaszone stoiska ai??i?? wiaty handlowe, zmodernizowane bAi??dzie oAi??wietlenie, rozbudowana zostanie sieAi?? wodociAi??gowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

Realizacja inwestycji stanie siAi?? niewAi??tpliwie czynnikiem wpAi??ywajAi??cym na rozwA?j lokalnej przedsiAi??biorczoAi??ci, ze szczegA?lnym uwzglAi??dnieniem sektora rolnego, poprzez poprawAi?? warunkA?w handlowych. Inwestycja ta w znacznym stopniu wpAi??ynie na poprawAi?? estetyki miasta (tym bardziej, A?e targowisko miejskie poAi??oA?one jest w centrum Ozorkowa), jak rA?wnieA? poprawi komfort codziennych zakupA?w w tym miejscu.

Modernizacja Targowiska Miejskiego – aktulanoAi??ci

Handlowcy wrA?cili na zmodernizowane Targowisko Miejskie

buy accutane from mexico.

W piAi??tek, 22 listopada, po kilku miesiAi??cach przerwy, kupcy powrA?cili na zmodernizowane Targowisko Miejskie przy ul. StarzyAi??skiego. Wykonawca zakoAi??czyAi?? prace w paA?dzierniku i po uzyskaniu wszystkich pozwoleAi??, koniecznych do prowadzenie handlu w tym miejscu, mieszkaAi??cy Ozorkowa mogAi?? od dziAi?? robiAi?? zakupy na wyremontowanym rynku.Ai??WiAi??cAi??j

canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax, canadian atarax.

Nowa wiata na Targowisku

Na modernizowanym Targowisku MiejskimAi??stoi juA? nowa wiata handlowa.Ai??W tym tygodniu zakoAi??czono montaA? dachu i dokoAi??czono ukAi??adanie nawierzchni z kostki brukowej w tym miejscu rynku.Ai??WiAi??cej

Remont Targowiska – kolejne prace

SONY DSCNa modernizowanym Targowisku MiejskimAi?? stoi juA? konstrukcja nowych wiat.Ai?? Do zamontowania pozostaAi?? dach przykrywajAi??cy hale handlowe. WiAi??cej

Ai??

MontaA? pierwszych, nowych wiat handlowych

SONY DSCW poAi??owie mijajAi??cego tygodnia rozpoczAi??Ai?? siAi?? kolejny etap prac na Targowisku Miejskim. Wykonawca rozpoczAi??Ai?? montowanie pierwszych, nowych wiat handlowych.Ai??WiAi??cej

Ai??

Nowe wiaty na targowisku juA? za tydzieAi??

Prace na Targowisku Miejskim przebiegajAi?? bardzo sprawnie. DziAi??ki temu wykonawca zacznie montowaAi?? pierwsze, nowe wiaty handlowe juA? od poniedziaAi??ku (9 wrzeAi??nia), czyli wczeAi??niej niA? pierwotnie planowano.Ai??WiAi??cejAi??

Na targowisku prace w peAi??ni

Prace budowlane na Targowisku Miejskim przebiegajAi?? zgodnie z harmonogramem. ZakoAi??czono ukAi??adanie kostki na placu handlowym przy ul. StarzyAi??skiego i na nowych ulicach, ktA?re powstaAi??y w obrAi??bie rynku. Wykonawca koAi??czy ukAi??adanie kostki na wjeA?dzie na targowisko od strony ul. StarzyAi??skiego. ZakoAi??czono juA? budowAi?? budynku sanitarnego. WiAi??cej order Gold Vigra online cheap, buy zithromax online.

Modernizacja Targowiska – kolejne prace

Na modernizowanym Targowisku Miejskim przy ul. StarzyAi??skiego widaAi?? zarys nowego rynku. CzAi??Ai??Ai?? pAi??yty targowiska pokryta jest juA? kostkAi?? brukowAi??. WiAi??cej

Prace na Targowisku zgodnie z planem

Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. StarzyAi??skiego, rozpoczAi??ta niespeAi??na dwa miesiAi??ce temu, przebiega zgodnie z harmonogramem. W tym tygodniu na placu budowy rozpoczAi??to tzw. ai??zpalowanieai???, czyli wbijanie w ziemiAi?? specjalnych betonowych sAi??upA?w, ktA?re bAi??dAi?? podtrzymywaAi?? wiaty handlowe. Ma to zapobiec zapadaniu siAi?? wiat w podmokAi??y teren.Ai??WiAi??cej