logorewitalizacja

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Ai??A?dzkiego Viagra buy online, acquire dapoxetine.

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona Ai??rodowiska, zapobieganie zagroA?eniom i energetyka ai??i?? dziaAi??anie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego WojewA?dztwa A?A?dzkiego na lata 2007-2013.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu – 4Ai??150Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 2Ai??900Ai??000,00 PLN

Projekt obejmowaAi?? prace wykonywane od 1 czerwca 2007 r. Ai??do 31 maja 2012 r.

Rodzaj wykonanych prac budowlanych w poszczegA?lnych obiektach wynikaAi?? z ich specyfiki, stanu technicznego oraz przeznaczenia. Innowacyjnym rozwiAi??zaniem jest instalacja kolektorA?w sAi??onecznych w budynkach szkA?Ai??, ktA?re wykorzystane sAi?? do podgrzewania wody uA?ytkowej.

Realizacja projektu przyczyni siAi?? doAi?? poprawy jakoAi??ci powietrza w Ozorkowie poprzez zmniejszenie iloAi??ci emitowanych zanieczyszczeAi??. Dodatkowo zmniejszAi?? siAi?? koszty utrzymania budynkA?w. Poprawiony stan techniczny termomodernizowanych budynkA?w korzystnie wpAi??ynie na warunki nauki i pracy uA?ytkownikA?w, w tym na zmniejszenie zachorowalnoAi??ci, a odnowione fasady poprawiajAi?? wizerunek miasta oraz jego estetykAi??.

W ramach projektu wykonano:

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – budynek UrzAi??du Miejskiego, ul. Wigury 1Ai?? (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2007-2012)

ZdjAi??cia - UM

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 1 250Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 650Ai??000,00 PLN

W budynku UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 wymieniono stare okna i drzwi zewnAi??trzne, ocieplono Ai??ciany zewnAi??trzne i strop oraz zmodernizowano c.o.

Ai??

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – budynek UrzAi??du Miejskiego, ul. Listopadowa 16 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2007-2011)

ZdjAi??cia - USC

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 380Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 180Ai??000,00 PLN

W budynku UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 16 wymieniono stolarkAi?? okiennAi?? oraz drzwi wejAi??ciowe, ocieplono Ai??ciany zewnAi??trzne i strop oraz zmodernizowano c.o.

Ai??

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – budynek SzkoAi??y Podstawowej Nr 4, ul. Asrednia 30 (rzeczowa realizacja inwestycji w 2011 roku)

ZdjAi??cia - SP4

made in england viagra.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 1 000Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 840Ai??000,00 PLN

W Szkole Podstawowej Nr 4 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Asredniej 30 wymieniono stare drzwi zewnAi??trzne, ocieplono Ai??ciany zewnAi??trzne budynku szkoAi??y i sali gimnastycznej, ocieplono strop i stropodach, wymieniono instalacjAi?? c.o. i wykonano kotAi??owniAi?? gazowAi??, zmodernizowano system przygotowania c.w.u., wykonano instalacjAi?? solarnAi??.

Ai??

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – budynek SzkoAi??y Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25 (rzeczowa realizacja inwestycji w 2011 roku)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??

ZdjAi??cia- sp5

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 950Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 780Ai??000,00 PLN

W budynku SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 wymieniono stare okna i drzwi zewnAi??trzne, ocieplono Ai??ciany zewnAi??trzne, ocieplono stropodachy z wykonaniem nowego pokrycia papAi?? termozgrzewalnAi??, wymieniono instalacjAi?? c.o. i wykonano kotAi??owniAi?? gazowAi??, zmodernizowano system przygotowania c.w.u., wykonano instalacjAi?? solarnAi??.

Ai??

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie,Ai??ul. Mielczarskiego 17 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2009-2010)

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 150Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 120Ai??000,00 PLN

W ramach termomodernizacji budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. K. BaczyAi??skiego w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17 dokonano wymiany starych okien i drzwi zewnAi??trznych, ocieplono Ai??ciany zewnAi??trzne oraz ocieplono stropodach wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Dokonano takA?e wymiany wAi??zAi??a cieplnego oraz instalacji c.o. W ramach wydatkA?w niekwalifikowanychAi??wykonano zadaszenie nad wejAi??ciem do budynku.

 

Termomodernizacja gminnych obiektA?w uA?ytecznoAi??ci publicznej, z tego: etap – budynek SzkoAi??y Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2009-2010)

SONY DSCCaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji ai??i?? 420Ai??000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 330Ai??000,00 PLN

W budynku SzkoAi??y Podstawowej Nr 5 z OddziaAi??ami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2 dokonano wymiany instalacji c.o., zmodernizowano system przygotowania c.w.u. oraz wykonano instalacjAi?? solarnAi??. Wymianie ulegAi??y stare okna i drzwi zewnAi??trzne.

Ai??