Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: - Art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
  • Oświadczenie lub zaświadczenie o braku zaległości  podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne
  • Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pozostałe załączniki wymienione we wzorze wniosku
Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwolenia  na prowadzenie przez  przedsiębiorców działalności  w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych– pobierz wniosek
Opłaty: Opłata skarbowa: 107 zł