Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposA?b automatyczny A?adnych informacji, z wyjAi??tkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ai??zciasteczkaai???) stanowiAi?? dane informatyczne, w szczegA?lnoAi??ci pliki tekstowe, ktA?re przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu i przeznaczone sAi?? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajAi?? nazwAi?? strony internetowej, z ktA?rej pochodzAi??, czas przechowywania ich na urzAi??dzeniu koAi??cowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczajAi??cym na urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujAi??cym do nich dostAi??p jest operator Serwisu UrzAi??d Miejski w Ozorkowie ul. Wigury 1.

Pliki cookies wykorzystywane sAi?? w celu:

a) dostosowania zawartoAi??ci stron internetowych Serwisu do preferencji UA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczegA?lnoAi??ci pliki te pozwalajAi?? rozpoznaAi?? urzAi??dzenie UA?ytkownika Serwisu i odpowiednio wyAi??wietliAi?? stronAi?? internetowAi??, dostosowanAi?? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, ktA?re pomagajAi?? zrozumieAi??, w jaki sposA?b UA?ytkownicy Serwisu korzystajAi?? ze stron internetowych, co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoAi??ci;

W ramach Serwisu stosowane sAi?? dwa zasadnicze rodzaje plikA?w cookies: ai??zsesyjneai??? (session cookies) oraz ai??zstaAi??eai??? (persistent cookies). Cookies ai??zsesyjneai??? sAi?? plikami tymczasowymi, ktA?re przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyAi??Ai??czenia oprogramowania (przeglAi??darki internetowej). ai??zStaAi??eai??? pliki cookies przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika przez czas okreAi??lony w parametrach plikA?w cookies lub do czasu ich usuniAi??cia przez UA?ytkownika.
W ramach Serwisu stosowane sAi?? nastAi??pujAi??ce rodzaje plikA?w cookies:

a) ai??zniezbAi??dneai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce korzystanie z usAi??ug dostAi??pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajAi??ce pliki cookies wykorzystywane do usAi??ug wymagajAi??cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies sAi??uA?Ai??ce do zapewnienia bezpieczeAi??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduA?yAi?? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) ai??zwydajnoAi??cioweai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) ai??zfunkcjonalneai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce ai??zzapamiAi??tanieai??? wybranych przez UA?ytkownika ustawieAi?? i personalizacjAi?? interfejsu UA?ytkownika, np. w zakresie wybranego jAi??zyka lub regionu, z ktA?rego pochodzi UA?ytkownik, rozmiaru czcionki, wyglAi??du strony internetowej itp.;

e) ai??zreklamoweai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce dostarczanie UA?ytkownikom treAi??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowaAi??.

W wielu przypadkach oprogramowanie sAi??uA?Ai??ce do przeglAi??dania stron internetowych (przeglAi??darka internetowa) domyAi??lnie dopuszcza przechowywanie plikA?w cookies w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika. UA?ytkownicy Serwisu mogAi?? dokonaAi?? w kaA?dym czasie zmiany ustawieAi?? dotyczAi??cych plikA?w cookies. Ustawienia te mogAi?? zostaAi?? zmienione w szczegA?lnoAi??ci w taki sposA?b, aby blokowaAi?? automatycznAi?? obsAi??ugAi?? plikA?w cookies w ustawieniach przeglAi??darki internetowej bAi??dA? informowaAi?? o ich kaA?dorazowym zamieszczeniu w urzAi??dzeniu UA?ytkownika Serwisu. SzczegA?Ai??owe informacje o moA?liwoAi??ci i sposobach obsAi??ugi plikA?w cookies dostAi??pne sAi?? w ustawieniach oprogramowania (przeglAi??darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, A?e ograniczenia stosowania plikA?w cookies mogAi?? wpAi??ynAi??Ai?? na niektA?re funkcjonalnoAi??ci dostAi??pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mogAi?? byAi?? rA?wnieA? przez wspA?Ai??pracujAi??cych z operatorem Serwisu reklamodawcA?w oraz partnerA?w.

WiAi??cej informacji na temat plikA?w cookies dostAi??pnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji ai??zPomocai??? w menu przeglAi??darki internetowej. buy Kamagra Gold online, cheap clomid. retin a for sale.