Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposA?b automatyczny A?adnych informacji, z wyjAi??tkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ai??zciasteczkaai???) stanowiAi?? dane informatyczne, w szczegA?lnoAi??ci pliki tekstowe, ktA?re przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu i przeznaczone sAi?? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajAi?? nazwAi?? strony internetowej, z ktA?rej pochodzAi??, czas przechowywania ich na urzAi??dzeniu koAi??cowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczajAi??cym na urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujAi??cym do nich dostAi??p jest operator Serwisu UrzAi??d Miejski w Ozorkowie ul. Wigury 1.

Pliki cookies wykorzystywane sAi?? w celu:

a) dostosowania zawartoAi??ci stron internetowych Serwisu do preferencji UA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczegA?lnoAi??ci pliki te pozwalajAi?? rozpoznaAi?? urzAi??dzenie UA?ytkownika Serwisu i odpowiednio wyAi??wietliAi?? stronAi?? internetowAi??, dostosowanAi?? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, ktA?re pomagajAi?? zrozumieAi??, w jaki sposA?b UA?ytkownicy Serwisu korzystajAi?? ze stron internetowych, co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoAi??ci;

W ramach Serwisu stosowane sAi?? dwa zasadnicze rodzaje plikA?w cookies: ai??zsesyjneai??? (session cookies) oraz ai??zstaAi??eai??? (persistent cookies). Cookies ai??zsesyjneai??? sAi?? plikami tymczasowymi, ktA?re przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyAi??Ai??czenia oprogramowania (przeglAi??darki internetowej). ai??zStaAi??eai??? pliki cookies przechowywane sAi?? w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika przez czas okreAi??lony w parametrach plikA?w cookies lub do czasu ich usuniAi??cia przez UA?ytkownika.
W ramach Serwisu stosowane sAi?? nastAi??pujAi??ce rodzaje plikA?w cookies:

a) ai??zniezbAi??dneai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce korzystanie z usAi??ug dostAi??pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajAi??ce pliki cookies wykorzystywane do usAi??ug wymagajAi??cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies sAi??uA?Ai??ce do zapewnienia bezpieczeAi??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduA?yAi?? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) ai??zwydajnoAi??cioweai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) ai??zfunkcjonalneai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce ai??zzapamiAi??tanieai??? wybranych przez UA?ytkownika ustawieAi?? i personalizacjAi?? interfejsu UA?ytkownika, np. w zakresie wybranego jAi??zyka lub regionu, z ktA?rego pochodzi UA?ytkownik, rozmiaru czcionki, wyglAi??du strony internetowej itp.;

e) ai??zreklamoweai??? pliki cookies, umoA?liwiajAi??ce dostarczanie UA?ytkownikom treAi??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowaAi??.

is sertraline 50 mg addictive, is sertraline 50 mg addictive, is sertraline 50 mg addictive, is sertraline 50 mg addictive, is sertraline 50 mg addictive, is sertraline 50 mg addictive.

W wielu przypadkach oprogramowanie sAi??uA?Ai??ce do przeglAi??dania stron internetowych (przeglAi??darka internetowa) domyAi??lnie dopuszcza przechowywanie plikA?w cookies w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika. UA?ytkownicy Serwisu mogAi?? dokonaAi?? w kaA?dym czasie zmiany ustawieAi?? dotyczAi??cych plikA?w cookies. Ustawienia te mogAi?? zostaAi?? zmienione w szczegA?lnoAi??ci w taki sposA?b, aby blokowaAi?? automatycznAi?? obsAi??ugAi?? plikA?w cookies w ustawieniach przeglAi??darki internetowej bAi??dA? informowaAi?? o ich kaA?dorazowym zamieszczeniu w urzAi??dzeniu UA?ytkownika Serwisu. SzczegA?Ai??owe informacje o moA?liwoAi??ci i sposobach obsAi??ugi plikA?w cookies dostAi??pne sAi?? w ustawieniach oprogramowania (przeglAi??darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, A?e ograniczenia stosowania plikA?w cookies mogAi?? wpAi??ynAi??Ai?? na niektA?re funkcjonalnoAi??ci dostAi??pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urzAi??dzeniu koAi??cowym UA?ytkownika Serwisu i wykorzystywane mogAi?? byAi?? rA?wnieA? przez wspA?Ai??pracujAi??cych z operatorem Serwisu reklamodawcA?w oraz partnerA?w.

WiAi??cej informacji na temat plikA?w cookies dostAi??pnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji ai??zPomocai??? w menu przeglAi??darki internetowej. buy Kamagra Gold online, cheap clomid. propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online, propecia europe online. retin a for sale.