Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Komórka odpowiedzialna: Wydział Polityki Przestrzennej
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 Ozorków, ul. Wigury 1 II piętro, pokój 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: Osobiście
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – pobierz wniosek
oświadczenie – pobierz oświadczenie
Opłaty: Opłata skarbowa:

Wpis do rejestru -50 zł

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł

Forma załatwienia sprawy: -
Termin załatwienia sprawy: -
Tryb odwoławczy: -
Informacje dodatkowe: -