Wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych na terenie

Gminy Miasto OzorkA?w

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Magdalena Zagozda
Informacja pod adresem 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16 I piAi??tro pok. 203,
Telefon Tel. 42 710 32 05
Podstawa prawna Zenegra for sale, order lioresal.
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieAi??mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235);
 2. RozporzAi??dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoAi??ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagaAi?? lokalowych i sanitarnych dotyczAi??cych A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz.367);
 3. RozporzAi??dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoAi??ecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu szkoleAi?? dla opiekuna w A?Ai??A?bku lub klubie dzieciAi??cym (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 4. UchwaAi??a Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokoAi??ci opAi??aty za wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych na terenie miasta Ozorkowa

 

Forma wnoszenia dokumentA?w Pisemny wniosek – zAi??oA?ony osobiAi??cie lub za poAi??rednictwem poczty przez podmiot zamierzajAi??cy prowadziAi?? A?Ai??obek lub klub dzieciAi??cy.
Wymagane dokumenty Do wniosku doAi??Ai??cza siAi??:  

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajAi??cej osobowoAi??ci prawnej wyciAi??g z rejestru publicznego potwierdzajAi??cy status podmiotu.
 2. OAi??wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
 3. OAi??wiadczenie o speAi??nieniu warunkA?w lokalowych.
 4. W przypadku osoby fizycznej oAi??wiadczenie o niekaralnoAi??ci za przestAi??pstwo popeAi??nione umyAi??lnie.

Wnioskodawca jest zobowiAi??zany do przedstawienia do wglAi??du:

 1. Dokumentu stwierdzajAi??cego tytuAi?? prawny do lokalu, w ktA?rym ma byAi?? prowadzona opieka.
 2. W przypadku osoby fizycznej dowA?d osobisty lub inny dokument potwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??.
 3. Dowodu dokonania opAi??aty lub zAi??oA?enia jego kopii.
Formularze do pobrania
 1. Wniosek o wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych – pobierz wniosek.
 2. OAi??wiadczenie o speAi??nianiu warunkA?w lokalowych i sanitarnych ai??i?? pobierz oAi??wiadczenie.
 3. OAi??wiadczenie o niekaralnoAi??ci dla osA?b fizycznych – pobierz oAi??wiadczenie.
 4. OAi??wiadczenie o nr NIP i REGON – pobierz oAi??wiadczenie.
OpAi??aty Wpis do rejestru podlega opAi??acie, ktA?ry stanowi dochA?d wAi??asny gminy. OpAi??ata za wpis do rejestru pobierana jest zgodnie z UchwaAi??Ai?? Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr IX/61/11 z dnia 28.04.2011r. w wysokoAi??ci 499 zAi??. 

OpAi??atAi?? naleA?y dokonaAi?? na konto UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie, 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1; Bank PKO SA I OddziaAi?? w ZgierzuAi??Ai?? konto nr 78 1240 3057 1111 0000 3451 7880, przed zAi??oA?eniem wniosku o rejestracjAi??Ai?? wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubu dzieciAi??cego

Zmiany w rejestrze oraz wykreAi??lenie z rejestru sAi?? zwolnione z opAi??at.

Miejsce zAi??oA?enia dokumentA?w 95-035 OzorkA?w, Ul. Wigury 1, UrzAi??d Miejski w Ozorkowie, Sekretariat ai??i?? II piAi??tro, pok. 202
Forma zaAi??atwienia sprawy ZaAi??wiadczenie o wpisie do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych. 

Decyzja o odmowie wpisu do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych.

Przed dokonaniem wpisu i wydaniem zaAi??wiadczenia o wpisie do rejestrA?w A?Ai??obkA?wAi?? i klubA?w dzieciAi??cych lub decyzjiAi?? o odmowie wpisu do rejestru , dokonuje siAi?? wizytacji lokalu. Kontrola ma na celu ustalenie, czy zapewnione sAi?? bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dzieAi??mi, czy zostaAi??y dopeAi??nione wszystkie przewidziane przepisami formalnoAi??ci.Ai?? W trakcie wizytacji lokalu od wnioskodawcy bAi??dAi?? wymagane dokumenty do wglAi??du:

 1. Opinia KomendantaAi?? Powiatowej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej.
 2. Opinia PaAi??stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Odmowa wpisu do rejestru nastAi??puje w przypadku, gdy:

 1. Podmiot nie speAi??nia warunkA?w wymaganych do utworzenia i prowadzenia A?Ai??obka lub klubu dzieciAi??cego.
 2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujAi??ce przedsiAi??biorcy wykonywania dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej objAi??tej wpisem.

quoi de mieux que viagra. WykreAi??lenie z rejestru nastAi??puje w przypadku:

1)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? zAi??oA?enia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreAi??lenie;

2)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? nieusuniAi??cia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidAi??owoAi??ci w zakresie prowadzenia A?Ai??obka lub klubu dzieciAi??cego;

przekazanie we wniosku oraz doAi??Ai??czonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Tryb odwoAi??awczy ZarA?wno odmowa wpisu do rejestru, jak i wykreAi??lenie z rejestru nastAi??puje w drodze decyzji administracyjnej. 

Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Informacje dodatkowe Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiAi??zany do informowania organu prowadzAi??cego rejestr o wszelkich zamianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach wymaganych przy jego zAi??oA?eniu, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzAi??cy rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaAi??wiadczenieAi?? uwzglAi??dniajAi??ce te zmiany.