Wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych na terenie

Gminy Miasto OzorkA?w

how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally, how to get viagra legally.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Magdalena Zagozda
Informacja pod adresem 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16 I piAi??tro pok. 203,
Telefon Tel. 42 710 32 05
Podstawa prawna Zenegra for sale, order lioresal.
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieAi??mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235);
 2. RozporzAi??dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoAi??ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagaAi?? lokalowych i sanitarnych dotyczAi??cych A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz.367);
 3. RozporzAi??dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoAi??ecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu szkoleAi?? dla opiekuna w A?Ai??A?bku lub klubie dzieciAi??cym (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 4. UchwaAi??a Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokoAi??ci opAi??aty za wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych na terenie miasta Ozorkowa

 

Forma wnoszenia dokumentA?w Pisemny wniosek – zAi??oA?ony osobiAi??cie lub za poAi??rednictwem poczty przez podmiot zamierzajAi??cy prowadziAi?? A?Ai??obek lub klub dzieciAi??cy.
Wymagane dokumenty Do wniosku doAi??Ai??cza siAi??:  

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajAi??cej osobowoAi??ci prawnej wyciAi??g z rejestru publicznego potwierdzajAi??cy status podmiotu.
 2. OAi??wiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
 3. OAi??wiadczenie o speAi??nieniu warunkA?w lokalowych.
 4. W przypadku osoby fizycznej oAi??wiadczenie o niekaralnoAi??ci za przestAi??pstwo popeAi??nione umyAi??lnie.

Wnioskodawca jest zobowiAi??zany do przedstawienia do wglAi??du:

 1. Dokumentu stwierdzajAi??cego tytuAi?? prawny do lokalu, w ktA?rym ma byAi?? prowadzona opieka.
 2. W przypadku osoby fizycznej dowA?d osobisty lub inny dokument potwierdzajAi??cy toA?samoAi??Ai??.
 3. Dowodu dokonania opAi??aty lub zAi??oA?enia jego kopii.
Formularze do pobrania
 1. Wniosek o wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych – pobierz wniosek.
 2. OAi??wiadczenie o speAi??nianiu warunkA?w lokalowych i sanitarnych ai??i?? pobierz oAi??wiadczenie.
 3. OAi??wiadczenie o niekaralnoAi??ci dla osA?b fizycznych – pobierz oAi??wiadczenie.
 4. OAi??wiadczenie o nr NIP i REGON – pobierz oAi??wiadczenie.
OpAi??aty Wpis do rejestru podlega opAi??acie, ktA?ry stanowi dochA?d wAi??asny gminy. OpAi??ata za wpis do rejestru pobierana jest zgodnie z UchwaAi??Ai?? Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr IX/61/11 z dnia 28.04.2011r. w wysokoAi??ci 499 zAi??. 

OpAi??atAi?? naleA?y dokonaAi?? na konto UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie, 95-035 OzorkA?w ul. Wigury 1; Bank PKO SA I OddziaAi?? w ZgierzuAi??Ai?? konto nr 78 1240 3057 1111 0000 3451 7880, przed zAi??oA?eniem wniosku o rejestracjAi??Ai?? wpis do rejestru A?Ai??obkA?w i klubu dzieciAi??cego

Zmiany w rejestrze oraz wykreAi??lenie z rejestru sAi?? zwolnione z opAi??at.

Miejsce zAi??oA?enia dokumentA?w 95-035 OzorkA?w, Ul. Wigury 1, UrzAi??d Miejski w Ozorkowie, Sekretariat ai??i?? II piAi??tro, pok. 202
Forma zaAi??atwienia sprawy ZaAi??wiadczenie o wpisie do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych. 

Decyzja o odmowie wpisu do rejestru A?Ai??obkA?w i klubA?w dzieciAi??cych.

Przed dokonaniem wpisu i wydaniem zaAi??wiadczenia o wpisie do rejestrA?w A?Ai??obkA?wAi?? i klubA?w dzieciAi??cych lub decyzjiAi?? o odmowie wpisu do rejestru , dokonuje siAi?? wizytacji lokalu. Kontrola ma na celu ustalenie, czy zapewnione sAi?? bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dzieAi??mi, czy zostaAi??y dopeAi??nione wszystkie przewidziane przepisami formalnoAi??ci.Ai?? W trakcie wizytacji lokalu od wnioskodawcy bAi??dAi?? wymagane dokumenty do wglAi??du:

 1. Opinia KomendantaAi?? Powiatowej PaAi??stwowej StraA?y PoA?arnej.
 2. Opinia PaAi??stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Odmowa wpisu do rejestru nastAi??puje w przypadku, gdy:

 1. Podmiot nie speAi??nia warunkA?w wymaganych do utworzenia i prowadzenia A?Ai??obka lub klubu dzieciAi??cego.
 2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujAi??ce przedsiAi??biorcy wykonywania dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej objAi??tej wpisem.

quoi de mieux que viagra. WykreAi??lenie z rejestru nastAi??puje w przypadku:

1)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? zAi??oA?enia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreAi??lenie;

2)Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? nieusuniAi??cia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidAi??owoAi??ci w zakresie prowadzenia A?Ai??obka lub klubu dzieciAi??cego;

przekazanie we wniosku oraz doAi??Ai??czonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Tryb odwoAi??awczy ZarA?wno odmowa wpisu do rejestru, jak i wykreAi??lenie z rejestru nastAi??puje w drodze decyzji administracyjnej. 

Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Informacje dodatkowe Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiAi??zany do informowania organu prowadzAi??cego rejestr o wszelkich zamianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach wymaganych przy jego zAi??oA?eniu, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzAi??cy rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaAi??wiadczenieAi?? uwzglAi??dniajAi??ce te zmiany.