Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie

Gminy Miasto Ozorków

Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Magdalena Zagozda
Informacja pod adresem 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16 I piętro pok. 203,
Telefon Tel. 42 710 32 05
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz.367);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu szkoleń dla opiekuna w żłóbku lub klubie dziecięcym (Dz. U. Nr 69, poz. 368);
 4. Uchwała Nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie miasta Ozorkowa

 

Forma wnoszenia dokumentów Pisemny wniosek – złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wymagane dokumenty Do wniosku dołącza się:  

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu.
 2. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych.
 4. W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

 1. Dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.
 2. W przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Dowodu dokonania opłaty lub złożenia jego kopii.
Formularze do pobrania
 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – pobierz wniosek.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych i sanitarnych – pobierz oświadczenie.
 3. Oświadczenie o niekaralności dla osób fizycznych – pobierz oświadczenie.
 4. Oświadczenie o nr NIP i REGON – pobierz oświadczenie.
Opłaty Wpis do rejestru podlega opłacie, który stanowi dochód własny gminy. Opłata za wpis do rejestru pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr IX/61/11 z dnia 28.04.2011r. w wysokości 499 zł. 

Opłatę należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, 95-035 Ozorków ul. Wigury 1; Bank PKO SA I Oddział w Zgierzu   konto nr 78 1240 3057 1111 0000 3451 7880, przed złożeniem wniosku o rejestrację  wpis do rejestru żłobków i klubu dziecięcego

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat.

Miejsce złożenia dokumentów 95-035 Ozorków, Ul. Wigury 1, Urząd Miejski w Ozorkowie, Sekretariat – II piętro, pok. 202
Forma załatwienia sprawy Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Decyzja o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przed dokonaniem wpisu i wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestrów żłobków  i klubów dziecięcych lub decyzji  o odmowie wpisu do rejestru , dokonuje się wizytacji lokalu. Kontrola ma na celu ustalenie, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, czy zostały dopełnione wszystkie przewidziane przepisami formalności.  W trakcie wizytacji lokalu od wnioskodawcy będą wymagane dokumenty do wglądu:

 1. Opinia Komendanta  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w przypadku, gdy:

 1. Podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:

1)      złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

2)      nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

przekazanie we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Tryb odwoławczy Zarówno odmowa wpisu do rejestru, jak i wykreślenie z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.

Informacje dodatkowe Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zamianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach wymaganych przy jego złożeniu, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie  uwzględniające te zmiany.