Sekcja Kolarska „SZWADRON”

Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai???
im. 2 PuAi??ku SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
95-035 OzorkA?w, pl. Jana PawAi??a II ai??i?? 17
tel. 0-42 718-13-14
e-mail: sk.szwadron@op.pl


W ramach dziaAi??aAi?? statutowych OddziaAi?? PTTK w Ozorkowie powoAi??aAi?? w dniu 18 listopada 2000 roku sekcjAi?? kolarskAi??. Sekcja przyjAi??Ai??a nazwAi?? ai??zSzwadronai??? , a za patrona 2 PuAi??k SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich, ktA?rego Szwadron Kolarski w dniu 11 wrzeAi??nia 1939 roku walczyAi?? pod Ozorkowem z wojskami niemieckimi. OdtAi??d dzieAi?? 11 wrzeAi??nia jest Ai??wiAi??tem ai??zSzwadronuai??? , a miejscem uroczystym skrzyA?owanie drA?g we wsi OrAi??a, gdzie dziAi??ki staraniom ai??zSzwadronuai??? stoi pomnik ku czci polegAi??ych kawalerzystA?w.

Sekcja w obyczajach , symbolice, sAi??ownictwie i postawach czAi??onkA?w stara siAi?? nawiAi??zywaAi?? do tradycji polskiej kawalerii. ZewnAi??trznymi formami przynaleA?noAi??ci do ai??zSzwadronuai??? jest jednolity strA?j organizacyjny koloru A?A?Ai??tego oraz emblematy w ksztaAi??cie rozet i proporczykA?w. CzAi??Ai??Ai?? kolegA?w w historycznych mundurach 2 PuAi??ku SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich prowadzi zajAi??cia dydaktyczno-wychowawcze w szkoAi??ach o historii orAi??A?a polskiego. Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai??? w realizacji programu turystyczno-krajoznawczego szczegA?lnie preferuje tematykAi?? historyczno-wojskowAi??. GAi??A?wnAi?? formAi?? dziaAi??ania Sekcji Kolarskiej ai??zSzwadronai??? sAi?? niedzielne rowerowe wycieczki krajoznawcze w bliskie i dalsze okolice Ozorkowa o szerokim wachlarzu tematycznym.

ai??zSzwadronai??? poza realizacjAi?? wAi??asnego programu krajoznawczego uczestniczy w imprezach i rajdach o zasiAi??gu wojewA?dzkim, a takA?e caAi??ego kraju organizowanych przez OddziaAi??y PTTK . Nasz udziaAi?? w III OgA?lnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego zaowocowaAi?? upamiAi??tnieniem tablicAi?? ozorkowskiego powstaAi??ca WawrzyAi??ca Jeziorskiego.

RA?wnieA? w KAi??blinach z inicjatywy SK ai??zSzwadronai??? powstaAi?? pomnik upamiAi??tniajAi??cy bitwAi?? stoczonAi?? w dniu 7 wrzeAi??nia 1939 roku przez 28 PuAi??k StrzelcA?w Kaniowskich.


Caverta no rx, acquire clomid terbutaline. .

Za zasAi??ugi w upamiAi??tnianiu miejsc walki narodu polskiego w formie obiektA?w oraz wytyczania tras turystyczno-historycznych szlakami walk orAi??A?a polskiego ai??zSzwadronai??? zostaAi?? uhonorowany ZAi??otym Medalem Opiekuna Miejsc PamiAi??ci Narodowej.

Od maja do wrzeAi??nia ai??zSzwadronai??? wydaje informator turystyczny ai??zNa Szlakai??? , w ktA?rym zamieszczany jest program wycieczek rowerowych z opisem i szkicem tras.

Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai??? jest otwarta na wspA?Ai??dziaAi??anie szczegA?lnie z mieszkaAi??cami Ozorkowa. Mile widziana jest wspA?Ai??praca ze szkoAi??ami i organizacjami, ktA?re nawiAi??zujAi?? w swym dziaAi??aniu do problematyki turystyczno-krajoznawczej.

Od maja w kaA?dAi?? kolejnAi?? niedzielAi?? zapraszamy chAi??tnych do udziaAi??u w organizowanych przez SK ai??zSzwadronai??? wycieczkach rowerowych.